Javascript is required

Vandeadvokaadiks võib saada:

  • advokatuuri liige, kes on sooritanud vandeadvokaadieksami ja on tegutsenud eksami avalduse esitamise päevaks vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi abina või
  • kui isik on vahetult enne advokatuuri astumist vähemalt kaks aastat järjest töötanud ameti- või töökohal, millele asumisel on nõutav õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraad, võib advokatuuri juhatus lubada ta vandeadvokaadieksamile, kui ta on vähemalt ühe aasta järjest tegutsenud vandeadvokaadi abina;
  • sooritanud vandeadvokaadieksami;
  • on vähemalt 24-aastane.

Täpsemalt vaata advokatuuriseadus § 26.

Vandeadvokaadi kutsenimetuse taotlemiseks peab esitama:

1. avalduse advokatuuri juhatusele, milles:
– kinnitatakse, et vastatakse kõrgema kutsenimetuse saamiseks esitatavatele nõuetele;
– märgitakse taotletava advokaadi kutsenimetus;
– märgitakse advokaadieksami kaasuse valdkond
2. isikuandmete ankeet
3. dokumendifoto digitaalselt jpg vormingus
4. patrooni seisukoht
5. aruanne vandeadvokaadi abina tegutsemise kohta (1-3 lehekülge)

Juhatusel on õigus nõuda esitatud andmete kohta täiendavaid dokumente jm infot.

Dokumendid tuleb esitada digitaalselt e-posti aadressile Advokatuur@advokatuur.ee