Javascript is required

Eesti Advokatuur on 1919. aastal 14. juunil asutatud advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev avalik-õiguslik kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks.

Advokatuur juhindub oma tegevuses seadustest, advokatuuri organite õigusaktidest ja headest tavadest.

Advokatuuri liikmed (advokaadid) on vandeadvokaadid ja vandeadvokaadi abid.

Seisuga 31.12.2023. a on Eesti Advokatuuri liikmeid kokku 1 136.

779 vandeadvokaati
353 vandeadvokaadi abi
4 assotsieerunud liiget
Mitteaktiivseid liikmeid 244

Seisuga 31.12.2023. a on Eestis 212 advokaadibürood.

Advokatuur kaitseb advokaatide kutsealaseid õigusi, abistab advokaate kutsealases tegevuses, teeb õigusteenuse kvaliteedi tagamiseks järelevalvet ja seisab hea advokaatide traditsioonide edasikandumise eest. Samuti pakub advokatuur täiendkoolitusi, välis- ja kodusuhtleb juristkonna, riigiasutuste, organisatsioonidega ning osaleb aktiivselt õigusloomes. Organisatsioonil on oluline roll ka riigi õigusabi osutamise korraldamisel.

Alates 1992. aastast on Eesti Advokatuur Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni (IBA) liige ning 01.05.2004. aastast Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) täisliige.

Eesti Advokatuuri tegevust reguleerivad: