Javascript is required

Advokatuurile teavituste esitamine

Advokatuuri liikmesuse peatamine toimub ennekõike advokatuuriseaduse § 35 ja kodukorra §-des 14 ja 17 sätestatud korras.

  • Liikmesuse peatamise alused:

Advokatuuri liikmesus peatatakse juhatuse otsusega AdvS § 35 lg 1 alusel, kui isik:

1) ajutiselt ei saa tervise tõttu või muul põhjusel õigusteenust osutada järjest üle kuue kuu;

– Vastavalt senisele praktikale on muuks põhjuseks nt sünnitus-ja raseduspuhkusele jäämine, samuti õppima asumine.

– Juhatus on leidnud, et töökoha puudumise näol ei ole tegemist asjaoluga, mis oleks muuks põhjuseks, miks advokaat ei saa õigusteenust osutada järjest üle kuue kuu. Nimetatud alusel liikmesuse peatamine oleks vastuolus sätte mõttega ja taoline tõlgendus muudaks sisutuks advokatuuriseaduse § 35 lg 1 p 2, kus on nimetatud, millistele nõuetele vastavale töö- või ametikohadele asudes on võimalik liikmesuse peatamine. Advokatuuriseaduse § 35 lg 1 p 1 all ei ole silmas peetud kõiki muid asjaolusid, mida ei ole sama paragrahvi teistes punktides loetletud, nimetatud alusel liikmesuse peatamiseks peab esinema objektiivse iseloomuga takistus.

2) ei ole täitnud advokatuuriseaduses  ettenähtud täiendusõppe kohustust ja tema sooritatud viimasest advokaadieksamist või läbitud kutsesobivuse hindamisest on möödunud kuus aastat;

3) astub avalikku teenistusse või asub töö- või teenistuslepingu alusel tööle ülikooli õigusteaduse õppekava täitmist nõudval ameti- või töökohal;

– Liikmesuse peatamisel juhul, kui isik asub töö- või teenistuslepingu alusel tööle ülikooli õigusteaduse õppekava täitmist nõudval ameti- või töökohal, on silmas peetud olukorda, mil isik töötab juristina tööandja heaks, mitte ei osuta tööandja nimel õigusteenust kolmandatele isikutele. Advokatuuriseaduse § 49 lõike 1 esimesest lausest tuleneb, et advokaat osutab õigusteenust advokaadibüroo kaudu. Lubamatu on olukord, mil advokaat peatab liikmesuse advokatuuris ja asub õigusteenust osutama kolmandatele isikutele läbi mõne muu ettevõtte.

– Juhatuse liikmena tegutsemine ei ole käsitletav ülikooli õigusteaduse õppekava täitmist nõudva ametikohana advokatuuriseaduse (AdvS) § 35 lg 1 p 2 tähenduses. Äriseadustikust, mis reguleerib juhatuse liikmena tegutsemist, ei tulene, et juhatuse liikmena tegutsemine eeldaks ülikooli õigusteaduse õppekava täitmist. Vastav nõue saab tuleneda näiteks töölepingust ja sellega seotud ametijuhendist.

4) on valitud Riigikogu või Euroopa Parlamendi liikmeks või Vabariigi Presidendiks;

5) on nimetatud Vabariigi Valitsuse liikmeks.

Kohaliku omavalitsuse volikogu liikmeks valimine ei peata advokatuuri liikmesust (AdvS § 35 lg 2).

  • Advokatuuri liikmesuse peatamise aluste muutumine või äralangemine

Advokatuuri liikmesuse peatamise aluse muutumisest või äralangemisest tuleb koheselt juhatust teavitada. Kui nt liikmesuse peatamise aluseks on avalikku teenistusse astumine või töö- või teenistuslepingu alusel tööle asumine ülikooli õigusteaduse õppekava täitmist nõudvale ameti- või töökohale, siis ka ameti- või töökoha muutumisest või töökohale seatud haridusnõuete muutumisest tuleb juhatust eelnevalt teavitada.

  • Advokatuuri liikmesuse peatamise avaldus

Advokaat on kohustatud esitama juhatusele kirjaliku avalduse advokatuuri liikmesuse peatamise kohta, kui tema suhtes esineb advokatuuri liikmesuse peatamise alus vastavalt advokatuuriseaduse § 35 lg 1 (kodukord § 14 lg 2).

Avaldusele tuleb lisada kõik asjakohased dokumendid, mis kinnitavad avalduses toodut, näiteks töövõimetuslehe koopia, arstitõend, kinnitus ülikoolist, ametisse nimetamise käskkiri vmt.

Seda, et tegu on AdvS § 35 lg 1 p 1 viidatud  ülikooli õigusteaduse õppekava täitmist nõudva ameti- või töökohaga, tõendab advokaat üldjuhul enda ja tööandja kinnitusega, vajadusel täiendavate selgituste,  töölepingu või ametijuhendiga.

  • Advokatuuri liikmesuse taastamine

Advokatuuri liikmesuse taastamiseks esitab isik juhatusele vastavasisulise avalduse, milles märgib muuhulgas liikmesuse taastamise aja. Kui pärast advokatuuri liikmesuse taastamist muutub tegevuskoht, tuleb sellest juhatust teavitada.

 

Tagasiulatuvalt advokatuuri liikmesust peatada ega taastada ei saa.

Avalduste esitamisel palume lähtuda juhistest, mille leiad SIIT.

Liikmesuse peatamisel on advokaadil kohustus edastada advokaadi- ja liikmetunnistus viivitamatult juhatusele.