2016

VÄLISSUHTLUS 2016

2016. aastal osales Eesti Advokatuur jätkuvalt CCBE tegevuses. Advokatuuri esinda­jate koosseis CCBE komiteedes ja töögruppides on seoses uue juhatuse nimetamisega muutunud. Advokatuuri esindajad CCBE-s on:

1. Delegatsiooni juht – Jaanus Tehver;

2. Õigusabi – Madis Päts;

3. Kutsekindlustus – Madis Päts;

4. Konkurents – Kirsti Pent;

5. Äriõigus - Maivi Ots;

6. Kutse-eetika – Indrek Sirk;

7. Kriminaalõigus - Jaanus Tehver;

8. Rahapesu tõkestamine – Toomas Vaher;

9. Euroopa eraõigus - Ene Soop;

10. FAL2 ja ETP – Merit Aavekukk-Tamm.

Olulisemad teemad CCBE-s on olnud:

• CCBE avaldas TRAINAC projekti lõppraporti, mis hõlmab kriminaal-menetlust käsitlevate direktiivide riiklikel tasanditel rakendamist, selle ana­lüüsi ning soovitusi.

• CCBE on tegutsenud aktiivselt migratsiooni- ja rändekriisiga seotud haa­vatavate inimgruppide õiguste kaitsel ning muuhulgas algatanud projekti „European Lawyers in Lesvos“.

• CCBE on samuti olnud aktiivne juristkonna õiguste kaitsel, mis puudutab advokaadi ja kliendi suhte konfidentsiaalsusnõudeid. CCBE on avaldanud suunised kliendi konfidentsiaalsuse kaitseks riikliku jälitustegevuse konteks­tis.

• CCBE osales raporti „European Judicial Training 2016“ väljaandmisel, mis annab liikmesriigiti ülevaate juristkonna koolitamise erisustest EL õiguse või mõne teise liikmesriigi temaatikal.

• CCBE eestvedamisel toimus 10. detsembril 2016 üleeuroopaliselt järjekor­ras kolmas Eurpean Lawyers Day, mille puhul korraldasid liikmesriigid kon­verentse ja seminare, keskendudes sel korral õigusemõistmisele juurdepääsu temaatikale.

• 2016. aastal valiti CCBE presidendiks Michel Benichou.

• Tänavuse CCBE inimõiguste auhinna pälvisid Türgi advokaadid Ayşe Bin­göl Demir, Ayşe Acinikli, Ramazan Demir ja postuumselt Tahir Elçi, kes on olnud aktiivsed inimõiguste ja õigusnormide eestseisjad Türgis. 2016. aastal möödus 10 aastat esimese CCBE inimõiguste auhinna väljaandmisest.

• CCBE avaldab igakuiselt uudiskirja, mis on leitav nii CCBE kui ka advoka­tuuri kodulehelt.

Lisaks arvukatele CCBE päringutele ja küsimustikele, mis on suunatud CCBE tegevu­ses vajalike otsuste eelnõude või seisukohtade väljatöötamiseks, on Eesti Advokatuur vastanud teiste riikide advokatuuride päringutele Eesti seadusandluse ja regulatsioo­nide kohta.

Advokatuuri juhatus saab jätkuvalt kutseid esindajate lähetamiseks mitmesugustele välisriikides toimuvatele üritustele. Arvestades advokatuuri eelarve piiratud võimalusi, on juhatus võtnud seisukoha lähetada esindajad üksnes Eesti Advokatuuri jaoks olulist tähtsust omavatele üritustele.

Eesti Advokatuuri esindasid:

– Esimees Sten Luiga ning aseesimees Hannes Vallikivi 4.–6. veebruaril 2016. a Vii­nis toimunud 44th European Presidents’ Conference, kus keskseks aruteluteemaks oli „Limits of Law“.

– Aseesimees Hannes Vallikivi 4. veebruaril 2016. a Viinis CCBE Standing Committe & Plenary Session.

– Uus esimees Hannes Vallikivi ning eelmine esimees Sten Luiga 19.–20. märtsil 2016. a Läti Advokatuuri 95. aastapäeval.

– Vandeadvokaat Jüri Leppik 1.-3. juunil 2016. a Berliinis toimunud Annual Confe­rence of the German Bar Association, kus keskseks aruteluteemaks oli „Criminal law as a catchall solution – A means to an end or an end in itself?“.

– Vandeadvokaat Ene Soop 16.–17. juunil 2016. a Strasbourgis HELP Network Con­ference, kus keskseks aruteluteemaks oli „Leading the way to case-law harmonisa­tion“.

– Esimees Hannes Vallikivi, aseesimees Jaanus Tehver ning kantsler Kristel Volten­berg 1.–4. septembril 2016. a Islandil Nordic Baltic Presidential Meeting.

– Aseesimees Jaanus Tehver 20. oktoobril 2016. a Pariisis CCBE Standing Committee.

– Aseesimees Jaanus Tehver ja kantsler Kristel Voltenberg 21. oktoobril 2016. a Parii­sis CCBE konverentsil „Innovation and Future of the Legal Profession“.

– Vandeadvokaat Rando Antsmäe 3.–5. novembril 2016. a Berliinis toimunud Ber­lin Lawyers` Days 2016, kus keskseks aruteluteemaks oli “Compliance in the Law Firm”.

– Esimees Hannes Vallikivi 8. detsembril 2016. a Leedu Advokatuuri konverentsil, kus keskseks aruteluteemaks oli “Core Values of the Legal Profession”.

– Aseesimees Jaanus Tehver esindas advokatuuri eksperdina CCBE TRAINAC pro­jektis ka 2016. aastal. Projekt lõppes 14. juunil 2016. a.

Koostöö Moldova Riigi Õigusabi Nõukoguga:

Koostöö Moldova Riigi Õigusabi Nõukoguga jätkus ka 2016. aastal.

Antud projekti raames tutvus 2015. aasta sügisel 7-liikmeline Moldova delegat­sioon Eesti riigi õigusabi süsteemiga ja riigi õigusabi kvaliteedi tagamise mehhanis­midega. advokatuuri aseesimees Jaanus Tehver ja vandeadvokaat Siret Saks külastasid 2016. aasta kevadel Moldovat, et jagada teadmisi ja kogemusi kvaliteetse riigi õigus­abi osutamisel Moldova riigi õigusabi osutajale. Samuti kohtuti noorte Moldova juris­tide ja õigusteaduse üliõpilastega, mille tulemusena oli võimalik viia Eesti vandeadvo­kaatide teadmisi ka laiemale ringile, kui vaid riigi õigusabi osutajatele, mis omakorda omab positiivset mõju Moldova õigusruumile, kuna teadmisi ja kogemusi jagati koge­nud vandeadvokaatide poolt alles oma karjääri alustavatele juristidele.

Koostöö aluseks oli Välisministeeriumi poolt toetatud arengukoostööprojekt „Eesti kogemuste ja parima praktika tutvustamine ja jagamine riigi õigusabi asjades Moldo­vaga“. Projekt viidi ellu perioodil 01.08.2015-01.08.2016. Projekti eesmärk oli aren­dada ja tugevdada Moldova riigi õigusabi süsteemi läbi Eesti Advokatuuri kogemuse riigi õigusabi korraldamisel.