2015

Välissuhtlus 2015 aastal

2015. aastal osales Eesti Advokatuur jätkuvalt CCBE tegevuses. Advokatuuri esindajate koosseis CCBE komiteedes ja töögruppides ei ole aruandeperioodil muutunud. Advokatuuri esindajad CCBE-s on:

1.         delegatsiooni juht - Hannes Vallikivi;

2.         õigusabi - Katrin Orav;

3.         kutsekindlustus - Katrin Orav;

4.         konkurents - Hannes Vallikivi;

5.         äriõigus - Maivi Ots;

6.         kutse-eetika - Ants Karu;

7.         kriminaalõigus - Jaanus Tehver;

8.         rahapesu tõkestamine - Hannes Vallikivi;

9.         Euroopa eraõigus - Ene Soop;

10.       FAL2 ja ETP – Katrin Kose, Merit Aavekukk-Tamm.

Olulisemad teemad CCBE-s on olnud:

  • CCBE alustas TRAINAC projektiga, mille eesmärgiks on analüüsida kriminaalmenetlust käsitlevate direktiivide riiklikel tasanditel rakendamist.
  • CCBE on tegutsenud aktiivselt juristkonna õiguste kaitsel riikliku jälitustegevuse eest – muuhulgas sekkunud edukalt ka asjakohases kohtuvaidluses (Prakken d’Oliveira ning the Dutch Association of Criminal Defense Lawyers (NVSA) vs Holland) ning saavutanud tulemuse, kus juristkonna suhtes riiklike institutsioonide poolt jälitustegevuse teostamine kuulutati põhiõiguste rikkumiseks.
  • CCBE on samuti olnud aktiivne juristkonna väljendusvabaduse õiguste kaitsel, sekkudes muuhulgas ka kohtuvaidlusse Euroopa Inimõiguste Kohtus Morice vs Prantsusmaa. Kohtuotsusega tuvastati, et Prantsusmaa on toime pannud rikkumise Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni artikli 6 § 1 ning artikli 10 suhtes.
  • CCBE avaldas raporti „European Judicial Training 2015“, mis annab liikmesriigiti ülevaate juristkonna koolitamise erisustest EL õiguse või mõne teise liikmesriigi temaatikal.
  • CCBE eestvedamisel toimus 10. detsembril 2015 üleeuroopaliselt järjekorras teine European Lawyers Day, mille puhul korraldasid liikmesriigid konverentse ja seminare, keskendudes sel korral sõnavabaduse temaatikale.
  • 2015. aastal oli CCBE presidendiks Maria Ślązak.
  • CCBE presidendiks 2016. aastal valiti Michel Benichou.
  • CCBE avaldab igakuiselt uudiskirja, mis on leitav nii CCBE kui ka advokatuuri kodulehe kaudu.

Lisaks arvukatele CCBE päringutele ja küsimustikele, mis on suunatud CCBE tegevuses vajalike otsuste eelnõude või seisukohtade väljatöötamiseks, on Eesti Advokatuur vastanud teiste riikide advokatuuride päringutele Eesti seadusandluse ja regulatsioonide kohta.

Advokatuuri juhatus saab jätkuvalt kutseid esindajate lähetamiseks mitmesugustele välisriikides toimuvatele üritustele. Arvestades advokatuuri eelarve piiratud võimalusi, on juhatus võtnud seisukoha lähetada esindajad üksnes Eesti Advokatuuri jaoks olulist tähtsust omavatele üritustele.

Eesti Advokatuuri esindasid:

- Esimees Sten Luiga 12-14. veebruaril 2015. a Viinis toimunud European Presidents’ Conference, kus keskseks aruteluteemaks oli „Power rules Law?“.

 - Juhatuse liige Jüri Leppik 11.-13. juunil 2015. a Hamburgis toimunud  Annual Conference of the German Bar Association.

 - Vandeadvokaat Ene Soop 4.-5. juunil Strasbourgis HELP Network Conference.

 - Juhatuse liige Jaanus Tehver 9. mai 2015. a Brüsselis CCBE kriminaalõiguse komitee istungil.

 - Aseesimees Hannes Vallikivi 29.-30. mai 2015. a Gdanskis CCBE Plenaaristungil.

 - Esimees Sten Luiga, aseesimees Hannes Vallikivi ning kantsler Kristel Voltenberg 3.-5. septembril Riias Nordic Baltic Presidential Meeting.

 - Kantsler Kristel Voltenberg 19. septembril 2015. a Kopenhaagenis CEEBA (Chief Executives of European Bar Associations) Conference.

 - Aukohtu esimees Andres Aavik 1.- 3. oktoobril 2015. a Minskis konverentsil teemal „Aktuaalsed küsimused advokaaditegevuses SRÜ- ja Balti riikides“.

- Juhatuse liige Andrus Lillo 5.-7. novembril 2015 Berliinis toimunud 15th Berlin Conference of the European Lawyers` Profession „The Lawyer in the year 2025“.

 - Juhatuse liige Jaanus Tehver esindab advokatuuri eksperdina CCBE TRAINAC projektis.

Koostöö Moldova Riigi Õigusabi Nõukoguga

Moldova Riigi Õigusabi Nõukogu kontakteerus Eesti Advokatuuriga palvega, kas Eesti Advokatuur oleks valmis jagama enda kogemusi riigi õigusabi korraldamisel. Eesti Advokatuuri ja Moldova Riigi Õigusabi Nõukogu esindajad kohtusid 2014. aastal ja arutasid võimalikke koostöövorme. Leiti, et efektiivsem oleks koostööd teha läbi eraldiseisva projekti. Antud projekti raames tutvub 7-liikmeline Moldova delegatsioon Eesti riigi õigusabi süsteemiga ja riigi õigusabi kvaliteedi tagamise mehhanismidega; kaks Eesti eksperti  külastavad Moldovat, et jagada teadmisi ja kogemusi kvaliteetse riigi õigusabi osutamisel 16 Moldova riigi õigusabi osutajale.

Koostöö aluseks on Välisministeeriumi poolt toetatud arengukoostööprojekt „Eesti kogemuste ja parima praktika tutvustamine ja jagamine riigi õigusabi asjades Moldovaga“. Projekt viiakse ellu perioodil 01.08.2015-01.08.2016. Projekti eesmärk on arendada ja tugevdada Moldova riigi õigusabi süsteemi läbi Eesti Advokatuuri kogemuse riigi õigusabi korraldamisel. Projekti raames jagab Eesti Advokatuur kogemusi ja parimat praktikat ennekõike küsimustes, kuidas korraldada efektiivne riigi õigusabi osutamine ja tagada, et osutatav õigusabi oleks kvaliteetne.

Liitumisest läbipaistvusregistriga

Eesti Advokatuur liitus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni poolt loodud läbipaistvus-registriga. Veebiregister annab kodanikele ja organisatsioonidele laialdast teavet Euroopa poliitika kujundamise osas ja on hea näide ELi institutsioonide uuendusmeelsest koostööst.