2013

Välissuhtlus 2013 aastal

2013. aastal vaatas advokatuuri juhatus üle advokatuuri esindajad CCBE komisjonides ja delegatsiooni koosseisus ning otsustas kinnitada järgmised esindajad:

1. Delegatsiooni juht - Hannes Vallikivi;

2. Õigusabi - Katrin Orav (Kahn);

3. Kutsekindlustus - Katrin Orav (Kahn);

4. Konkurents - Hannes Vallikivi;

5.  Äriõigus - Maivi Ots;

6.  Kutse-eetika - Ants Karu;

7.  Kriminaalõigus - Jaanus Tehver;

8.  Rahapesu tõkestamine - Hannes Vallikivi;

9.  Euroopa eraõigus - Ene Soop;

10. FAL2 ja ETP - Katrin Kose ja Aire Luts-Vähejaus.

 

Olulisemad teemad CCBE-s olid:

  • CCBE avaldas aktiivselt arvamust neljanda rahapesu direktiivi osas – kokku esitati direktiivi osas 547 muudatusettepanekut.
  • CCBE osales Euroopa Komisjoni  töögrupis Cloud Computing Contracts (cloud computing  - pilvandmetöötlus, pilvraalindus), mille eesmärk on välja töötada turvalised ja õiglased lepingutingimused tarbijatele ja väikeettevõtjatele.
  • 27. novembril 2013 avaldas Komisjon Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivi ettepaneku kriminaalmenetluse raames kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslike tagatiste kohta. CCBE Kriminaalõiguse Komitee analüüsib ettepanekut ja on koostamas sellele seisukohta.
  • CCBE jätkas tööd projektiga  Find-A-Lawyer2 (FAL2) ja European Training Platform (ETP). FAL2 projekti peamine eesmärk on kontrollida läbi FAL süsteemi nende advokaatide e-isikusamasust, kes esitavad dokumente läbi Euroopa e-õiguskeskkonna portaali. Kui advokaat allkirjastab e-menetluse käigus dokumendi, kontrollib süsteem, kas allakirjastaja on advokaat. ETP projekti eesmärk on luua IT platvorm, kus advokaadid võivad leida informatsiooni koolitusvõimaluste kohta teistes EL riikides (samuti on võimalik kaasata Eestis tegutsevaid koolituspakkujaid, et Eestis tegutsevatel advokaatidel oleks võimalik leida informatsiooni ka Eestis toimuvate koolituste kohta ühest kohast).
  • 2013. aasta novembris valiti CCBE presidendiks 2014. aastaks Aldo Bulgarelli.
  • 2013. aasta CCBE inimõiguste auhind anti Istanbuli Advokatuuri presidendile härra Ümit Kocasakal’le tunnustamaks tema tegevust Sledgehammer kohtuasja raames.

Lisaks arvukatele CCBE päringutele ja küsimustikele, mis on suunatud CCBE tegevuses vajalike otsuste eelnõude või seisukohtade väljatöötamiseks, on Eesti Advokatuur vastanud teiste riikide advokatuuride päringutele Eesti seadusandluse ja regulatsioonide kohta.

Advokatuuri juhatus saab jätkuvalt arvukalt kutseid esindajate lähetamiseks mitmesugustele välisriikides toimuvatele üritustele. Arvestades advokatuuri eelarve piiratud võimalusi, on juhatus võtnud seisukoha lähetada esindajad üksnes Eesti Advokatuuri jaoks olulist tähtsust omavatele üritustele.

 

Eesti Advokatuuri esindasid:

- Juhatuse liige Jaanus Tehver  19. jaanuaril 2013 Brüsselis toimunud CCBE Criminal Law Committee kohtumisel;

- Esimees Toomas Vaher  7. veebruaril 2013 Viinis toimunud CCBE Standing Committee kohtumisel;

- Esimees Toomas Vaher 8. veebruaril 2013 Viinis toimunud 41st European Presidents’ Conference 2013, kus keskseks aruteluteemaks oli „Fundamental Rights under pressure“;

- Advokatuuri jurist Katrin Kose 19. märtsil 2013 Brüsselis toimunud European Training Platform meeting’l;

- Advokatuuri jurist Katrin Kose 20. märtsil 2013 Luksemburgis toimunud CCBE ja EIPA korraldatud Contact Point Meeting’l seoses advokatuuri osalemisega uurimises, mis puudutab advokaatide täiendkoolitusi;

- Kantsler Kristel Voltenberg 17.-21. septembril 2013 Berliinis toimunud advokatuuride tegevjuhtide kohtumisel;

- Esimees Sten Luiga 6.-11. oktoobril 2013 Bostonis toimunud International Bar Association Annual Conference’l;

- Advokatuuri jurist Katrin Kose ja arendus- ja koolitusspetsialist Aire Luts-Vähejaus 15. novembril 2013 Brüsselis toimunud CCBE ja EIPA korraldatud konverentsil seoses advokatuuri osalemisega uurimises, mis puudutab advokaatide täiendkoolitusi;

- Juhatuse liige Jaanus Tehver 28.-29. novembril 2013 Brüsselis toimunud CCBE Plenaaristungil.

 

Advokatuuri välissuhtluse põhimõtted

14. mai 2013 otsustas juhatus sõnastada advokatuuri välissuhtluse prioriteedid ja põhimõtted, millest edaspidi lähtuda, mh tegevuste planeerimisel ja finantseerimisel. Muuhulgas seadis juhatus prioriteedid osalemisel rahvusvahelistes organisatsioonides ning suhtluses teiste riikide advokatuuride jm juristide kutseorganisatsioonidega ning sätestas soovituse välissuhtluses osalejatele juhatusele regulaarse tagasiside andmiseks.

 

Kohtumine AIJA esindajatega

19. aprillil 2013 kohtusid advokatuuri esimees Sten Luiga ja juhatuse liige Katrin Orav (Kahn) AIJA aseesimehe Anita Schlaepfer ja kantsler Dirk Nuytsiga. Kohtumise käigus arutati AIJA vajalikkust noorte advokaatide kutsealaste teadmiste ja kutse-eetika arendamisel läbi osalemise erinevate õigusvaldkondade komisjonide töödes ja samuti olulisust rahvusvaheliste kontaktide loomisel. Lisaks arutati riigi õigusabi korraldust Eestis ja Belgias.

 

Euroopa advokaatide juhid huvitusid Eesti e-teenustest

19. aprillil 2013 külastasid Eestit Euroopa advokaatide esindusorganisatsiooni CCBE president Evangelos Tsouroulis ning peasekretär Jonathan Goldsmith, kes kohtusid Eesti Advokatuuri juhtkonnaga, süvenesid Eesti e-teenuste edusammudesse ning arutasid aktuaalseid õigusküsimusi. Lisaks kohtumisele advokatuuris külastasid CCBE juhid Ülemiste Citys asuvat Eesti IKT demokeskust, kus tutvusid Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna edusammudega ning Eesti e-teenustega.

Külalistele avaldas sügavat muljet e-teenuste levik Eestis ning nad huvitusid ID-kaardi ning digiallkirja süsteemist. E-teenuste roll tuli esile ka riigi õigusabi puhul, sest alates 2010. aasta algusest toimub Eestis riigi õigusabi korraldamine läbi spetsiaalse infosüsteemi. Lisaks arutati kohtumistel Eesti Advokatuuri ja CCBE koostöösuhteid ning koolitusküsimusi, samuti Eesti osalemist üle-euroopalises advokaatide andmebaasi projektis Find-A-Lawyer 2.

Eesti Advokatuuri poolt osalesid kohtumistel esimees Sten Luiga, aseesimees Hannes Vallikivi, kantsler Kristel Voltenberg ning jurist Katrin Kose.

 

Advokatuuri aseesimees kohtus Makedoonia delegatsiooniga

Eesti Advokatuuri aseesimees Hannes Vallikivi kohtus 10. aprillil 2013 kuue Makedoonia juristkonna esindajaga, kes viibivad Eestis neljapäevasel õppevisiidil. Teiste hulgas kuulus delegatsiooni ka Makedoonia Juristide Liidu president.

Külalisi huvitas Eesti Advokatuuri organisatsioon, riigi õigusabi korraldus, järelevalve advokaatide tegevuse üle ja suhted valitsusväliste organisatsioonidega. Väga huvipakkuvaks osutus advokatuuri pro bono nõustamisprogramm "Hea nõu lastega peredele" (sh kaugemate piirkondade inimeste abistamine Skype'i teel) ja koostöö muude demokraatiat arendavate või sotsiaaltööd tegevate organisatsioonidega. Elavat mõttevahetust tekitas Eesti advokaatide võimalus ja valmidus osaleda avalikus diskussioonis õigusloome teemadel - eelkõige see, kas ja kuidas advokaadid ning advokatuur osalevad kohtumenetlust, põhiõigusi jm küsimusi puudutavate seaduseelnõude väljatöötamisel või nende teemade üle peetaval arutelul meedias ja mujal.

Eesti visiidi raames tutvus Makedoonia delegatsioon lisaks advokatuurile näiteks Riigikohtu, õiguskantsleri ning ombudsmanide (laste- ja meedia-) tegevusega.