2012

Välissuhtlus 2012 aastal

 

2012. aastal osales Eesti Advokatuur jätkuvalt CCBE tegevuses. Advokatuuri esindajate koosseis CCBE komiteedes ja töögruppides aruandeperioodil ei muutunud.
Advokatuuri esindajad CCBE-s on:

Delegatsiooni juht - Marti Hääl

Õigusabi - Marti Hääl

Kutsekindlustus - Marti Hääl

Konkurents - Marti Hääl

Äriõigus - Maivi Ots

Kutse-eetika - Sten Luiga

Kriminaalõigus - Jaanus Tehver

Rahapesu tõkestamine - Hannes Vallikivi

Euroopa lepinguõigus - Ene Soop

 

Olulisemad teemad CCBE-s on olnud:

  • CCBE võttis vastu tegevusjuhendi kliente eelotsuseasjades Euroopa Kohtus esindavatele advokaatidele. Tegevusjuhend on mõeldud eelkõige neile, kes astuvad esimest korda Euroopa Kohtu ette. Juhendi on välja töötanud CCBE alaline esindus Euroopa Kohtu juures ja selle eesmärk on tõhustada eelotsusemenetlust. Need näpunäited on mõeldud täiendama Euroopa Kohtu enda juhiseid.
  • CCBE võttis vastu tegevusjuhendi cloud computing (pilvandmetöötlus, pilvraalindus) teenuste kasutamise kohta advokaatide poolt. Tegevusjuhendi eesmärk on pöörata tähelepanu riskidele, mis cloud computing-ga kaasnevad.
  • CCBE jätkas tööd kahe uue projektiga - Find-A-Lawyer2 (FAL2) ja European Training Platform (ETP). FAL 2: projekti peamine eesmärk on kontrollida läbi FAL süsteemi nende advokaatide e-isikusamasust, kes esitavad dokumente läbi Euroopa e-õiguskeskkonna portaali. Kui advokaat allkirjastab e-menetluse käigus dokumendi, kontrollib süsteem, kas allakirjastaja on advokaat. ETP projekti eesmärk on luua IT platvorm, kus advokaadid võivad leida informatsiooni koolitusvõimaluste kohta teistes EL riikides (samuti on võimalik kaasata Eestis tegutsevaid koolituspakkujaid, et Eestis tegutsevatel advokaatidel oleks võimalik leida informatsiooni ka Eestis toimuvate koolituste kohta ühest kohast).
  • CCBE on aktiivselt  avaldanud arvamust Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu vastuvõtmise osas, mis käsitleb kuriteoohvrite õigusi ning milles sätestatakse kuriteoohvreid käsitlevad miinimumnõuded, mis kehtivad kõikjal ELis. CCBE tunnustas komisjoni algatust ja toetas üldjoontes direktiivi vastuvõtmist, kuid leidis, et  mõningad sätteid tuleks ohvrite huve silmas pidades tugevdad. Näiteks selles osas, mis puudutab ohvri õigust saada informatsiooni. Samuti tundis CCBE muret seoses kavandatava tekstiga: sõna "ohver" asemel tuleks kuni lõpliku kohtuotsuse tegemiseni kasuta süütuse presumptsiooni põhimõttest lähtuvalt sõna "väidetav ohver". Samuti leiti, et advokaadi kaasamise küsimust menetluse võimalikult varajases etapis ei ole piisavalt käsitletud.
  • 2012. aasta novembris valiti CCBE presidendiks 2013. aastaks Evangelos Tsouroulis.
  • 2012. aasta CCBE inimõiguste auhind anti Pavel Sapelkole tunnustamaks tema osalust võitluses inimõiguste tagamise eest Valgevenes.

Lisaks arvukatele CCBE päringutele ja küsimustikele, mis on suunatud CCBE tegevuses vajalike otsuste eelnõude või seisukohtade väljatöötamiseks, on Eesti Advokatuur vastanud teiste riikide advokatuuride päringutele Eesti seadusandluse ja regulatsioonide kohta.

 

Advokatuuri juhatus saab jätkuvalt arvukalt kutseid esindajate lähetamiseks mitmesugustele välisriikides toimuvatele üritustele. Arvestades advokatuuri eelarve piiratud võimalusi, on juhatus võtnud seisukoha lähetada esindajad üksnes Eesti Advokatuuri jaoks olulist tähtsust omavatele üritustele.

 

Eesti Advokatuuri esindasid:

- Esimees Toomas Vaher 16.-18. veebruaril 2012 Viinis toimunud European Presidents´ Conference’l;

- Esimees Toomas Vaher, aseesimees Marti Hääl ning kantsler Kristel Voltenberg 24.-25. mail 2012 Stockholmis toimunud Nordic-Baltic Presidential Meeting’l;

- Juhatuse liige Jaanus Tehver 27.-28. aprillil 2012 Genfis ECBA kevadkonverentsil;

- Kantsler Kristel Voltenberg 5.-6. juunil 2012 Strasbourgis Euroopa Nõukoja inimõiguste peadirektoraadi poolt korraldatud konverentsil HELP programmi raames;

- Juhatuse liige Jüri Leppik 14.-16. juunil 2012 Münchenis toimunud Saksamaa Liitvabariigi Advokatuuri 63. iga-aastasel konverentsil;

- Kantsler Kristel Voltenberg 13.-16. septembril 2012 Manchesteris CEEBA (Chief Executives of European Bar Associations) aastakonverentsil;

- Esimees Toomas Vaher 30. septembril kuni 05. oktoobril 2012 Dublinis IBA aastakonverentsil;

- Jurist Katrin Kose 18. oktoobril 2012 Liege´s Find-A-Lawyer 2 ja European Training Platform projektide töögruppide kohtumisel;

- Jurist Katrin Kose 19. oktoobril 2012 Liege´s CCBE Standing Committee’l;

- Kantsler Kristel Voltenberg 06.-09. detsembril 2012 Brüsselis inimõiguste konverentsil „Justice in austerity. Challenges and opportunities for access to justice.“;

- Juhatuse liige Jaanus Tehver on aasta jooksul osalenud CCBE kriminaalõiguse komitee istungitel.

 

Peterburi advokaadid tutvusid Eesti õigussüsteemiga

Peterburi rahvusvahelise advokaatide kolleegiumi delegatsioon külastas Eesti Advokatuuri kutsel 23.-26. jaanuarini Eestit, et tutvuda siinse õigussüsteemiga ning vahetada kogemusi. Kohtumisel arutati näiteks riigi õigusabi korraldust, mis on Eestis ja Venemaal erinev. Samuti räägiti piiride ülesest advokaaditööst, näiteks regulatsioonidest EL mittekuuluvate riikide advokaatide esindusõiguse realiseerimisel. Jutuks olid nõuded kutsetegevusele, täiendõpe ning tulevikus kogemuste vahetamine praktikult praktikule seminaride vormis. Külalised kohtusid advokatuuri juhtidega ja külastasid Advokaadibürood Raidla Lejins & Norcous, Viru Vanglat, Riigikohut, Riigikogu ning Tartu Ülikooli.

 

Peterburi rahvusvahelist advokaatide kolleegiumi juhib presidendina Peterburi advokaat Valentina Levõkina. Erinevate õigusabiteemadega ning rahvusvahelise koostööga tegeleval kolleegiumil on üle 650 advokaadist liikme.

 

Leedu advokaadid huvitusid riigi õigusabi korraldamisest Eestis

Eesti Advokatuuri esindus osales Vilniuses toimunud konverentsil, kus arutati riigi õigusabi ees seisvaid aktuaalseid küsimusi Leedus ja teistes riikides. Mykolas Romerise Ülikooli õigusteaduskonna, Leedu seimi, Justiitsministeeriumi ja advokatuuri korraldatud konverentsil ettekande pidanud Eesti Advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg keskendus riigi õigusabi korraldamisele ja selle regulatsioonile ning andis ülevaate õigusabi rahastamisest Eestis. Riigi õigusabi infosüsteemi RIS spetsialist Anna Konsvik-Lõomets rääkis riigi õigusabi infosüsteemi juurutamisest ning selle tehnilisest toimimisest. Konverentsi kuluaarides pälvis tunnustust Eesti võimekus riigi õigusabi efektiivselt korraldada – minimaalsete administreerimiskuludega toimiv Eesti süsteem avaldas muljet. Leedu kolleegidele pakkus riigi õigusabi korraldus Eestis suurt huvi.

 

Põhjamaade ja Balti advokatuuride juhid kohtusid Stockholmis

25. mail toimus Stockholmis Põhja- ja Baltimaade advokatuuride juhtorganite kokkusaamine, kus Eesti Advokatuuri esindasid esimees Toomas Vaher, aseesimees Marti Hääl ning kantsler Kristel Voltenberg. Põhja- ja Baltimaade advokatuuride esimeeste, aseesimeeste ning tegevjuhtide kokkusaamisel arutati advokaatide tegevuse ning õigussüsteemidega seotud aktuaalseid küsimusi. Eesti ja Leedu delegatsioonid tegid ühisettekande teemal, mis puudutab lepinguliste kaitsjate asendamist riigi õigusabi osutavate kaitsjatega olukorras, kus esineb lepingulise kaitsja takistus menetlustoimingust või kohtuistungist osavõtuks. Eesti Advokatuur on seisukohal, et Eesti kriminaalmenetluse seadustikus tehtud vastavasisulised muudatused on põhiseadusevastased ja nende rakendamine toob kaasa kaitseõiguse olulised rikkumised, mida ei saa demokraatlikus õigusriigis aktsepteerida. Balti riigid osalesid kohtumisel neljandat korda. Meenutusena, et  2011. aastal toimus kokkusaamine Tallinnas.

 

Eesti Advokatuuri ja Itaalia Tivoli Advokatuuri esindajate kohtumisest

19. juulil 2012 toimus Eesti Advokatuuri assotsieerunud liikme Ugo Bruno Gambardella eestvedamisel Eesti Advokatuuri ja Itaalia Tivoli Advokatuuri esindajate kohtumine. Kohtumisel anti ülevaade advokatuuride ülesehitusest ja rollist. Eesti Advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg tegi ettekande Eesti Advokatuurist, Tivoli Advokatuuri esimees Simone Ariano Tivoli Advokatuurist. Kohtumisel arutleti eelnevalt kokkulepitud teemade raames perekonnaõiguse aktuaalsete küsimuste üle, keskendudes peamiselt lapse õigustega seonduvatele aspektidele. Eesti perekonnaõigusest, sh laste õigustest, tegi ülevaate vandeadvokaat Ene Ahas. Tivoli Kohtu esimees Bruno Ferraro tutvustas Itaalia vahendusmenetlust, mille käigus lahendatakse perekonnaõiguse küsimusi.

 

Advokatuur jagas Taani kolleegidele tasuta õigusabi kogemusi

Eesti Advokatuuri esindajad kohtusid Taani Tallinna saatkonnas organisatsiooni Københavns Retshjælp esindajatega, et jagada kogemusi tasuta õigusabi küsimustes. Advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg tegi ülevaate advokatuurist ja selle rollist ühiskonnas, samuti advokatuuri heategevuslikest projektidest ning advokatuuri koostööst kolmanda sektoriga. Advokatuuri jurist Annika Kruuse rääkis riigi õigusabist ning mittetulunduslike organisatsioonide poolt pakutavast õigusabist. Kohtumisel osalesid Taanis organisatsioonis Københavns Retshjælpis tegutsevad vabatahtlikud advokaadid, juristid ja tudengid, kokku 75 inimest. Heategevuslikest projektidest oli jutuks advokatuuri ja Lastekaitse Liidu ühisettevõtmine „Hea nõu lastega peredele“, mille raames on advokaadid pereõiguse vallas nõustanud üle 400 abivajaja. Lisaks teeb advokatuur alates 2009. aastast koostööd Heateo Sihtasutusega ning vahendab koostöökokkuleppe kohaselt advokaatidele võimalust osutada heategevusliku õigusnõustamise teenust sihtasutuse poolt välja valitud projektidele.

 

1885. aastast tegutsev Københavns Retshjælp (www.retshjaelpen.dk) pakub vähekindlustatud isikutele tasuta õigusnõustamist. Tasuta õigusabi saamiseks pöördunud isikud kuulatakse ära, vajadusel piirdutakse kas suuliste juhiste jagamisega või määratakse nõustaja, kes tegeleb küsimusega lõpliku lahendi saabumiseni. Erinevalt Eesti riigi õigusabi süsteemist ei ole organisatsioon otseselt kohustatud ühegi juhtumiga tegelema ning üldjuhul ei esindata isikuid kohtus, vaid piirdutakse nõustamisega.

 

Tallinnas toimus Eesti ja Ukraina advokatuuride ümarlaud

21. septembril toimus Tallinnas Eesti ja Ukraina advokatuuride ümarlaud, kus kahe riigi advokaadid arutasid õigusvaldkonda puudutavaid teemasid. Ümarlaua avasid Eesti Advokatuuri esimees Toomas Vaher ning Ukraina Advokatuuri president Valentyn N. Zagariya. Ümarlaua kava koosnes kolmest diskussioonipaneelist, millest kahe esimese teemadeks ettevõtlus, investeeringud ja maksundus, viimases paneelis oli peateemaks advokatuuri roll muutuvas ühiskonnas ja tegevused üldisemalt. Eesti poolt esinesid nimetatud paneelides advokatuuri esimees Toomas Vaher, vandeadvokaat Maksim Greinoman ning vandeadvokaadi abi Elvira Tulvik.