2011

Välissuhtlus 2011. aastal

2011. aastal osales Eesti Advokatuur jätkuvalt CCBE tegevuses. Advokatuuri esindajate koosseis CCBE komiteedes ja töögruppides ei ole aruandeperioodil muutunud. Advokatuuri esindajad CCBE-s on:
Delegatsiooni juht- Marti Hääl
Õigusabi- Marti Hääl
Kutsekindlustus- Marti Hääl
Konkurents- Marti Hääl
Äriõigus- Maivi Ots
Kutse-eetika- Sten Luiga
Kriminaalõigus- Jaanus Tehver
Rahapesu tõkestamine- Hannes Vallikivi
Euroopa lepinguõigus- Ene Soop

Olulisemad teemad CCBE-s on olnud:
• CCBE jätkas Euroopa Komisjoni tellitud uuringu läbiviimist (Factsheets on defendants’ rights), mille eesmärk oli saada igalt liikmesriigilt siseriiklikud ülevaated süüdistatava õigustest kriminaalmenetluses. Uuringus osales Eesti Advokatuuri nimetatud siseriiklik ekspert vandeadvokaat Jaanus Tehver.
• CCBE on jätkanud tööd Find-A-Lawyer (FAL) otsingumootori arendustega ja tegelenud aktiivselt liikmesriikide kaasamisega. Nimetatud projekti raames on loodud CCBE liikmesriikide vaheline otsingusüsteem advokaatide leidmiseks eesmärgiga tagada isikutele parem juurdepääs õigusemõistmisele. FAL lihtsustab ja kiirendab advokaatide otsingut üle Euroopa ühest kohast ja kõigis Euroopa Liidu keeltes. Hetkel on FAL-i näol tegu CCBE pilootprojektiga, kuid Euroopa Komisjon on kinnitanud CCBE-le, et teeb otsingumootori  läbi oma e-Justice kodulehe isikutele kättesaadavaks. Ka Euroopa Liidu Nõukogu, millele otsingumootorit esitleti, on avaldanud CCBE-le heameelt selle projekti üle ja palunud CCBE-l kaasata võimalikult kiiresti ka teised liikmesriigid sellesse projekti.
• Lisaks on CCBE töötamas kahe uue projektiga - Find-A-Lawyer2 (FAL2) ja European Training Platform (ETP). FAL 2: projekti peamine eesmärk on kontrollida läbi FAL süsteemi nende advokaatide e-isikusamasust, kes esitavad dokumente läbi Euroopa e-õiguskeskkonna portaali. Kui advokaat allkirjastab e-menetluse käigus dokumendi, kontrollib süsteem, kas allakirjastaja on advokaat. ETP: projekti eesmärk on luua IT platvorm, kus advokaadid võivad leida informatsiooni koolitusvõimaluste kohta teistes EL riikides (samuti on võimalik kaasata Eestis tegutsevaid koolituspakkujaid, et Eestis tegutsevatel advokaatidel oleks võimalik leida informatsiooni ka Eestis toimuvate koolituste kohta ühest kohast).
• CCBE on aktiivselt  avaldanud toetust Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu vastuvõtmisele, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigust teatada kinnipidamisest ning mille eesmärk on parandada kahtlustatava või süüdistatava õigusi. Direktiivi vastuvõtmine on vajalik tagamaks ühtsed miinimumnõuded ja suurendamaks vastastikust usaldust õigusasutuste vahel ja seeläbi hõlbustada vastastikuse tunnustamise põhimõtte rakendamist.
• 2011. aasta novembris valiti CCBE presidendiks 2012. aastaks Dr Marcella Prunbauer-Glaser. President on lubanud erilist rõhku panna kahtlustatava õigusele kaitsjale kriminaalmenetluses ja sellega seonduvalt ka riigi õigusabi küsimustele.
• CCBE inimõiguste auhind
Tänavune CCBE inimõiguste auhind anti Tuneesia Advokatuuri presidendile Hr Abderrazak Kilanile tema pühendumise eest inimõiguste kaitsele nö Jasmiini Revolutsiooni (2010-2011) ajal. CCBE rõhutas advokaatide ja advokatuuri tähtsust demokraatlike väärtuste ja inimõiguste kaitsmisel taolistes oludes.

Lisaks arvukatele CCBE päringutele ja küsimustikele, mis on suunatud CCBE tegevuses vajalike otsuste eelnõude või seisukohtade väljatöötamiseks, on Eesti Advokatuur vastanud teiste riikide advokatuuride päringutele Eesti seadusandluse ja regulatsioonide kohta.

Advokatuuri juhatus saab jätkuvalt arvukalt kutseid esindajate lähetamiseks mitmesugustele välisriikides toimuvatele üritustele. Arvestades advokatuuri eelarve piiratud võimalusi, on juhatus võtnud seisukoha lähetada esindajad üksnes Eesti Advokatuuri jaoks olulist tähtsust omavatele üritustele.

Eesti Advokatuuri esindasid:
• Esimees Toomas Vaher, juhatuse liige Ants Karu ning kantsler Kristel Voltenberg 14. jaanuaril 2011. a Vilniuses Leedu Advokatuuri poolt korraldatud Baltic Presidential meeting’l;
• Esimees Toomas Vaher 3.-5. märtsil 2011. a Viinis toimunud Euroopa Advokatuuride Presidentide Konverentsil, kus keskseks aruteluteemaks oli „Media-Freedom - Rule of Law“. Eesti Advokatuuri esindava delegatsiooni liikmena osales üritusel ka vandeadvokaat Aivar Pilv;
• Esimees Toomas Vaher 19. märtsil 2011. a Läti Advokatuuri 90. aastapäeva tähistamisel;
• Vandeadvokaat Rando Antsmäe 13. mail 2011. a Berliinis Saksamaa Liitvabariigi Advokatuuri poolt korraldatud konverentsil teemal "Ethics- A Lawyer's Issue";
• Kantsler Kristel Voltenberg 15.-17. septembril 2011. a toimunud CEEBA (Chief Executives of European Bar Associations) konverentsil Interlakenis, Šveitsis;
• Esimees Toomas Vaher 31. oktoobril - 04. novembril 2011. a Dubais IBA iga-aastasel konverentsil;
• Juhatuse liige Andrus Lillo 3-5. novembril 2011. a toimunud konverentsil Berliinis 11th Berlin Conference of the European Lawyers’ Profession;
• Juhatuse liige Jaanus Tehver aasta jooksul toimunud CCBE kriminaalõiguse komitee istungitel ja kohtumistel “Cross border Networking for defence lawyers meeting”.

Euroopa Advokatuuride presidentide 39. konverents Viinis

3. kuni 5. märtsini 2011 toimus Euroopa Advokatuuride presidentide 39. konverents Viinis, kus Eesti Advokatuur oli esindatud vastavalt ürituse tavadele koosseisus esimees Toomas Vaher ja endine esimees Aivar Pilv. Tegemist oli väga kõrgetasemelise ürituste seeriaga, mille seekordseks läbivaks teemaks oli vastandlike õigushüvede: sõnavabaduse ja privaatsuse kaitse põrkumine. Lisaks ametlikule töisele osale toimusid konverentsi raames mitmed vastuvõtud oluliste ametikandjate poolt: 3. märtsi õhtul Viini raekojas linna juhtide poolt korraldatud vastuvõtt, 4. märtsi lõuna ajal korraldas vastuvõtu Austria Liidukantsler ning 4. märtsi pärastlõunal võttis delegatsioonid oma ametiruumides vastu Austria Liidupresident Heinz Fischer, 5. märtsil Austria justiitsminister Claudia Bandion-Ortner. 5. märtsi õhtul toimus traditsiooniline juristide ball. Ürituste seeria oli väga hästi korraldatud ning võimaldas saada väga häid kontakte Euroopa riikide advokatuuride juhtidega.

Läti Advokatuuri 90. aastapäev

19. märtsil 2011 toimus Läti Advokatuuri 90. aastapäeva pidulik tähistamine Riias, kus väliskülalistena osalesid ka Eesti Advokatuuri esimees ja Leedu Advokatuuri esimees. Eesti Advokatuuri esimees esines ka tervituskõnega ning õnnitles Läti kolleege aastapäeva puhul. Balti riikide advokatuuride juhid tõdesid heameelega, et advokatuuride koostöö ja suhtlemine on tihenenud.

Põhjamaade ja Balti advokatuuride juhtide kohtumine

29. aprillil 2011 kohtusid Tallinnas Põhjamaade ja Balti advokatuuride juhid. Üritusel osalesid Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani ning Islandi advokatuuride juhtorganid. Advokatuuride esimeeste, aseesimeeste ning tegevjuhtide kokkusaamisel arutati advokaatide tegevuse ning õigussüsteemidega seotud aktuaalseid küsimusi.

Kokkusaamise avas Eesti Advokatuuri esimees Toomas Vaher. Järgnevalt juhatasid osalevad riigid sisse ettekanded erinevatel teemadel. Jutuks tuli advokaadi konfidentsiaalsus (Norra), advokaatide tegevuse jälgimine (Leedu), advokatuuri liikmete ennetav järelevalve (Soome), huvide konflikti reguleerimine (Rootsi), kutsenõuete ühtlustamine advokatuuri liikmeks saamisel (Eesti) ning olukord rahvusvahelistes erialaorganisatsioonides (Taani). Balti riigid osalesid sellel üritusel kolmandat korda; üle-eelmisel aastal Soomes toimunud kokkusaamisel usaldati järgmise ürituse korraldamine Eestile. Üritus pidi Tallinnas toimuma juba läinud aasta aprillis, kuid lükati tuhapilve tekitatud lennupiirangute tõttu aasta hilisemaks.

International Conference of Jurists

Londonis toimunud rahvusvahelisel juristide konverentsil pälvis Eesti Advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg aukirja advokatuuritegevuse edendamise eest. „Tunnustus on suur kummardus Eesti Advokatuurile ning tema senisele tegevusele. See ei ole esimene kord kui advokatuuri tegemisi rahvusvaheliselt esile tõstetakse - ühe näitena võib tuua palju huvi tekitanud riigi õigusabi infosüsteemi RIS eduka käivitamise ning tööshoidmise,“ ütles Voltenberg.

Auhinna kaaskirjas tõstetakse esile Kristel Voltenbergi rolli rahvusvahelises õigusvaldkonnas ning tema professionaalsust advokatuuri õiguste kaitsmisel. Lisaks märgiti tema keskset rolli naiste ja vähemkindlustatute õiguste kaitsel. Voltenbergi pühendunud toetusel käivitus 2010. aasta juunis Tallinnas, Tartus ja Pärnus heategevuslik nõustamisprojekt „Hea nõu lastega peredele“, mille raames advokaadid nõustavad abivajajaid pereõiguse vallas.

Aukirja andis üle Ühendkuningriigi Ülemkohtu president lord Phillips of Worth Matravers koos Adish Aggarwala’ga, kes on konverentsi korraldanud Juristide Rahvusvahelise Nõukogu president. Konverentsi korraldamisel osalesid ka Inglise ja Walesi advokatuurid. Kokku anti aukirjad kaheksas kategoorias, nagu näiteks äri- ja IT õigus, kriminaalõigus, õigushaldus ja teised.

Koostöövõimalustest idapartnerlusriikide advokatuuridega

Advokatuuri kantsler kohtus 30. augustil Eesti Idapartnerluse Keskuse direktori Vahur Madega arutamaks advokatuuri uutes arengusuundades käsitletud võimalikku koostööd teiste, eeskätt endiste NSVL liiduvabariikide, advokatuuridega. Kohtumisest võtsid osa ka Eesti Diplomaatide Kooli direktor Ekke Nõmm ning advokatuuri arendus- ja koolitusspetsialist Reilika Reemaa. Kohtumise käigus tõsteti esile kolm nn prioriteetset riiki, n.o Gruusia, Ukraina ja Moldova. Lepiti kokku valmistada ette advokatuuri pöördumine nimetatud riikide advokatuuride poole kaasates Eesti Idapartnerluse Keskuse ja Välisministeeriumi, samuti Eesti Suursaadiku Ukrainas ja Moldovas, Lauri Lepiku, kellega advokatuuri kantsleril oli kokkusaamine Kiievis 25. augustil.