2010

Välissuhtlus 2010. aastal

2010. aastal osales Eesti Advokatuur jätkuvalt CCBE tegevuses. Advokatuuri esindajate koosseis CCBE komiteedes ja töögruppides on aruandeperioodil muutunud. Advokatuuri esindajad CCBE-s on:
Delegatsiooni juht- Marti Hääl
Õigusabi- Marti Hääl
Kutsekindlustus- Marti Hääl
Konkurents- Marti Hääl
Äriõigus- Maivi Ots
Kutse-eetika- Sten Luiga
Kriminaalõigus- Jaanus Tehver
Rahapesu tõkestamine- Hannes Vallikivi
Euroopa lepinguõigus- Ene Soop

Juhatus nimetas CCBE vahekohtu töögrupi liikmeks advokaat Arne Otsa ja CCBE perekonnaõiguse ja lastekaitse teemalise foorumi töögrupi liikmeks nimetati advokaat Maire Armi.

Olulisemad teemad CCBE-s on olnud:
• CCBE jätkas Euroopa Komisjoni tellitud uuring läbi viimist, mille eesmärk oli saada igalt liikmesriigilt siseriiklikud ülevaated süüdistatava õigustest kriminaalmenetluses. Uuringus osales Eesti Advokatuuri nimetatud siseriiklik ekspert vandeadvokaat Jaanus Tehver.
• Seoses CCBE otsusega hinnata Rahapesu Direktiivide mõjusid õiguskutsete esindajatele viis Deloitte tellimustööna liikmesriikides läbi mahuka uuringu direktiivi mõjudest. Uuringus osales eksperdina juhatuse liige ja Eesti Advokatuuri CCBE rahapesu tõkestamise komisjoni liige Hannes Vallikivi.
• Riigi õigusabi küsimustes võeti vastu CCBE soovitused riigi õigusabi asjades.
• Alates 2010. aasta novembrist on CCBE uueks presidendiks Georger Alber Dal. President on lubanud erilist rõhku panna riigi õigusabi soovituste väljatöötamisele ja tarbijaõiguste küsimustele.
• CCBE inimõiguste auhind
Tänavune CCBE inimõiguste auhind anti Mehhiko advokaatidele David Peña Rodríguez’le ja Karla Micheel Salas Ramírez’le. Advokaadid kaitsesid seoses naiste mõrvadega Ciudad Juárezis (Chihuahua, Mehhiko) Campo Algodonero kohtuasjas ohvrite peresid. 

Lisaks arvukatele CCBE päringutele ja küsimustikele, mis on suunatud CCBE tegevuses vajalike otsuste eelnõude või seisukohtade väljatöötamiseks, on Eesti Advokatuur vastanud teiste riikide advokatuuride päringutele Eesti seadusandluse ja regulatsioonide kohta.

Advokatuuri juhatus saab jätkuvalt arvukalt kutseid esindajate lähetamiseks mitmesugustele välisriikides toimuvatele üritustele. Arvestades advokatuuri eelarve piiratud võimalusi, on juhatus võtnud seisukoha lähetada esindajad üksnes Eesti Advokatuuri jaoks olulist tähtsust omavatele üritustele.

Eesti Advokatuuri esindasid:

- Esimees Aivar Pilv 11.-13.02.2010 Viinis toimunud Euroopa Advokatuuride Presidentide Konverentsil;
- Esimees Toomas Vaher 21.-22.05.2010 Malagas toimunud CCBE plenaaristungil ja selle raames toimunud Ladina-Ameerika advokatuuride ja Euroopa advokatuuride presidentide sümpoosiumil;
- Kantsler Kristel Voltenberg 16.09.-18.09.2010 Prahas toimunud Euroopa advokatuuride tegevjuhtide ühenduse (CEEBA) aastakonverentsil;
- Esimees Toomas Vaher 3.-8.10.2010 toimunud IBA iga-aastasel konverentsil (International Bar Association’s 2010 Annual Conference);
- Juhatuse liige Andrus Lillo 4.-6. novembril 2010 Berliinis toimunud Euroopa juristide kutseala Berliini konverentsil teemal „Juristide kutsestandard- spetsialiseerumine ja täiendkoolitus“;

22. kuni 24. aprillini 2010 pidi Tallinnas toimuma Põhja- ja Baltimaade advokatuuride presidentuuride kokkusaamine. Advokatuuride esimeeste, aseesimeeste ning tegevjuhtide kokkusaamisel oli kavas arutada advokaatide tegevuse ning õigussüsteemidega seotud aktuaalseid küsimusi. Eesti Advokatuur tegi osalejatele lennuliikluse piirangute tõttu ettepaneku lükata eelnimetatud kohtumine 2011. aastasse. Osalejamaad leppisid kokku koguneda Tallinnasse 2011. aasta 28.-29. aprillil.

21.-22.05.2010. a toimus Viljandis VIII Eesti ja Soome advokaatide maavõistlus tennises.

Eesti Advokatuuri korvpallimeeskond osales 03.-05.12.2010. a traditsioonilisel Balti ja Poola advokatuuride korvpalliturniiril Vilniuses. Turniiril saavutati kolmas koht, alistades kolmanda koha mängus Läti Advokatuuri.

Toimus Euroopa ja Ladina-Ameerika advokatuuride tippkohtumine 

21.-22. mail 2010 toimus Hispaanias Málagas CCBE plenaaristung ning Ladina-Ameerika advokatuuride ja Euroopa advokatuuride presidentide sümpoosium. Taoline kahe regiooni advokatuuride ühisüritus toimus esimest korda. Ladina-Ameerika ja Euroopa sümpoosiumil toimunud arutelul oli teemaks „Inter-Ameerika Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu uuring“ ning „Infotehnoloogia juristi praktikas“.

Esimees Toomas Vaheri poolt antud ülevaate kohaselt olid mõlemad kohtumised kõrgetasemelised ning silmaringi avardavad selles suhtes, mis toimub Euroopas ja väljaspool seda. Üldise tendentsina toodi välja asjaolu, et inimõiguste kaitse aspektist puhuvad ebasoodsad tuuled. Kuigi inimõiguste olukord on riigiti erinev, siis nii Euroopa Liidus kui mujal on ühiseks mureks see, et isikuvabadused on sattunud surve alla ning leiavad senisest vähemat respekteerimist võimuorganite poolt. Teise teemana olid kõne all IT-lahendused ja e-identifitseerimine seoses kohtumenetlustega. Maailma riikide tase e-õiguse vallas on äärmiselt erinev ja erinevused ei jookse sugugi mööda Euroopa Liidu ega rikaste-vaeste riikide piire. Näiteks Costa Rica ja veel mõnigi riik on paaril viimasel aastal oma paberivaba kohtupidamise ja videokonverentsi teel istungite pidamisega üsna kaugele jõudnud, nii et Eesti oma kehvakese e-toimikuga ei ole kaugeltki enam esirinnas. Vanade Euroopa riikide kohtusüsteemid suhtuvad uuendustesse pigem tõredalt. E-õiguse teemalisi arenguid on lähiajal tulemas ka Euroopa Liidu tasandil ning CCBE on neisse protsessidesse kaasatud.

"Liberalisierung und Regulierung der Anwaltschaft: 20 Jahre nach dem Fall des eisernen Vorhangs - advokaaditegevuse liberaliseerimine ja regulatsioon: 20 aastat raudse kardina langemisest"

19.08.2010 toimus Tallinnas ümarlaud teemal "Advokaaditegevuse liberaliseerimine ja regulatsioon: 20 aastat raudse eesriide langemisest". Ümarlaud toimus Saksa Advokatuuri, Eesti Advokatuuri ning Saksa Rahvusvahelise Õigusalase Koostöö Sihtasutuse (IRZ-Stiftung) koostöös. Ümarlaua avasid Eesti Advokatuuri esimees Toomas Vaher ning Saksa Advokatuuri (Bundesrechtsanwaltskammer) president vandeadvokaat Axel C. Filges, kes hiljem esines ka ettekandega. Lisaks pidasid ettekanded Saksa parlamendiliige Michael Grosse-Brömer ning Eesti Justiitsministeeriumi asekantsler Marko Aavik.

India Advokatuuride Ühenduse president külastas Eestit

2. ja 3. juulil 2010 külastas Eestit India Advokatuuride Ühenduse president hr Adish Aggarwala, kes kohtus Eesti Advokatuuri esimehe Toomas Vaheri, aseesimehe Marti Hääle ja kantsler Kristel Voltenbergiga, samuti justiitsminister Rein Langiga.

Visiidi raames oli külalisel kohtumised õiguskantsler Indrek Tederi ja Kohtunike Ühingu esimehe Meelis Eerikuga. Toimus ka Viru vangla külastus Jõhvis.

New Delhis tegutsev Aggarwala on ka Juristide Rahvusvahelise Nõukogu president, samuti India Haryana osariigi ning Pandžabi osariigi valitsuste õigusnõunik ning valitsusepoolne õigusnõunik India Riigikohtus ning Delhi kõrgema astme kohtus. Aggarwala on töötanud India valitsuse juriidilise nõunikuna peaministrite Rajiv Gandhi, V.P. Singhi, P.V. Narasimha Rao jt ametiaegadel, olles korduvalt valitsuste vahetumisel ametisse tagasi nimetatud. Aggarwala on viljakas raamatuautor, olles viimati avaldanud teose India põhiseadusest. 2011. aastal ilmuvad „Saint Mother Teresa - A Living Legend” ja “India - My India”.

International Bar Association’s 2010 Annual Conference

03.10.2010 kuni 08.10.2010 toimus IBA (International Bar Association) aastakonverents Vancouveris. Eesti Advokatuuri esindas konverentsil, sh IBA Nõukogu koosolekul esimees Toomas Vaher. Konverentsist osavõtt oli rohkearvuline ja kõrgetasemeline, ligikaudu 4500 delegaati väga paljudest riikidest. Konverents oli väga hästi korraldatud ja paljude paralleelsessioonidega ning väga heade ettekannetega.

IBA Nõukogu koosolekult tasub esile tuua järgmist. 2010 aastal saab täis senise IBA presidendi Fernando Pelaez-Pier' kaheaastane ametiaeg, järgmisest aastast on uus president Akira Kawamura (Jaapan), asepresident Michael Reynolds ja peasekretär David W. Rivkin. Nõukogu kinnitas muuhulgas dokumendi "IBA Guidelines for Drafting International Arbitration Clauses", mis on korralik kommentaaridega juhendmaterjal arbitraažiklauslite koostamiseks.
 
Konverentsi ajakava oli tihe, lisaks ametlikule põhiprogrammile tasub olulisematest kohtumistest nimetada Law Society of England and Wales vastuvõttu 04.10.2010, Saksa advokatuuride poolt korraldatud hommikusöök-seminari mitteadvokaatide lubamisest advokaadibüroode osanike hulka 05.10.2010 ning advokatuuride juhtide õhtusööki 07.10.2010.