2008

Välissuhtlus 2008. aastal

Eesti Advokatuur on jätkuvalt aktiivselt osalenud CCBE tegevuses. 2008. aastal osalesime CCBE alalise komitee ja plenaaristungitel rohkem kui kunagi varem – neljal alalise komitee istungil ning kahel plenaaristungil.

Juhatus leiab, et töögruppide esindajad peavad olema kursis töögrupis toimuvaga ning edastama sellest olulisima teabe juhatusele. Töögruppide koosolekutel tuleb osaleda vaid vajadusel ning sel juhul tuleb esitada juhatusele vastav taotlus, et juhatus saaks osalemise vajaduse otsustada ning sellega seotud kulud hiljem hüvitada. Vandeadvokaat Jaanus Tehver osales 09.02.2008. a Brüsselis CCBE kriminaalõiguse komitee istungil. Vandeadvokaat Sten Luiga osales 04.09.2008. a kutse-eetika komitee istungil.

Advokatuuri esindajate koosseis CCBE komiteedes ja töögruppides on aruandeperioodil muutunud. Eesti Advokatuuri esindajad CCBE-s on:

Delegatsiooni juht - Ain Alvin
Kontaktisik - Marin Vallikivi
Delegatsiooni liige - Peeter Lepik

Esindajad CCBE komiteedes, töögruppides:

Õigusabi - Ain Alvin
Kutsekindlustus - Marti Hääl
Konkurents - Marti Hääl
Äriõigus - Maivi Ots
Kutse-eetika - Sten Luiga
Kriminaalõigus - Jaanus Tehver
Rahapesu - Toomas Vaher
Euroopa lepinguõigus - Ene Soop

Olulisemad teemad CCBE-s on olnud:
• CCBE vaatlejastaatuse andmine Albaaniale, Armeeniale, Gruusiale ja Moldovale.
• Venemaa taotlust vaatlejastaatuse saamiseks ei arutatud, sest pole kokkuleppele jõutud liikmemaksu suuruse osas.
• Rule of law sihtasutus ja/või direktor.
Rule of Law sihtasutuse loomise ideed arutati terve aasta vältel. Fondi eesmärgiks oleks toetada rahaliselt algatusi, mis on suunatud inimõiguste ja vabaduste kaitsmisele, samuti toetada advokatuuride sõltumatuse ideed ja aktualiseerida advokaadi kutserolli ühiskonnas. Töölt lahkus CCBE Euroopa Rule of Law projektide direktor ning seoses sellega leidsid paljud delegatsioonid, et võiks arutada laiemalt, kuidas rule of law projektidega tegeleda.
CCBE presidentuur tegi ettepaneku, et vajalik oleks Rule of law direktor CCBE juures ning eraldi sihtasutus, millega direktor tegeleks. Nii direktori kui ka sihtasutuse puhul oleks aga vajalik liikmemaksu tõstmine 5% võrra. Delegatsioonid olid liikmemaksu tõstmisele vastu ning otsustati, et CCBE peaks tegelema ka edaspidi Rule of law projektidega, kuid ilma sihtasutuse ning direktorita.
• Kiideti heaks CCBE soovitus kolmanda rahapesu direktiiviga seoses.
CCBE analüüsis Euroopa Kohtu (26.06.2007), Belgia Konstitutsioonikohtu (23.01.2008) ning Prantsusmaa Kõrgema kohtu (10.04.2008) otsuseid, mis on tõlgendanud rahapesu teist ja kolmandat direktiivi ning hinnanud nende liikmesriikide õigusesse ülevõtmist. Nimetatud kohtuotsused kinnitavad CCBE ning advokatuuride ja õigusliitude väljendatud seisukohti.
Nendes lahendites on leitud, et liikmesriikidel on inimõiguste konventsioonist tulenevalt kohustus tagada ja kaitsta kliendi ja advokaadi vahelise suhte konfidentsiaalsust ning sellest põhimõttest ei ole erandit ega liikmesriigil kaalutlusõigust.
Nimetatud konfidentsiaalsuskohustus ei hõlma mitte ainult (kohtu)menetlusega seotud ja positsiooni kujundamisega seotud tegevusi, vaid ka õigusnõustamist.
CCBE abistab oma liikmeid kindlustamaks, et siseriiklikud seadused nimetatud kohtuotsuseid järgiksid ning tagaksid võimalikult laia kaitse advokaadi ja kliendi suhte konfidentsiaalsusele.
• FATF juhend seoses rahapesu direktiiviga.
FATF plenaaristungil oktoobris 2008. a kiideti heaks nende juhend, mille viimane tekst on pikkade läbirääkimiste tulemus (sh CCBE ettepanekud). Dokument ei ole advokaatidele siduv, kuid CCBE soovitab oma liikmesriikidel selle juhendiga arvestada (nt enda poolt liikmetele juhendit koostades).
• CCBE inimõiguste auhind
Tänavune auhind läks jagamisele:
- Hiina advokaat Li Heping, kes Hiina vabadusvõitlejaid kaitstes on korduvalt jäänud võimude ebademokraatliku surve alla üksnes seetõttu, et ta on advokaat ning oma kutserolli täites allutatud võimude poolt piinamistele ja saadetud vanglasse.
- Hispaania advokaadid, kes riigi õigusabi korras osalesid Madriidi pommiplahvatuste kohtuasjas ning sattusid seetõttu suure üldsuse surve ja pahameele alla. Kohtumenetlus kestis 18 kuud. Mõned advokaadid olid sunnitud rohkem kui aastaks oma advokaadibüroo sulgema, kaotades nii sissetuleku kui kliendid. Advokaatidele ei võimaldatud juurdepääsu kõikidele dokumentidele ning neil oli tihti võimatu oma klientidega kohtuda.
• CCBE arutas Hiina advokaatide olukorda ka üldisemalt ning CCBE juhtkond pöördus vastava avaliku kirjaga Hiina valitsuse poole.

Lisaks arvukatele CCBE päringutele ja küsimustikele, mis on suunatud CCBE tegevuses vajalike otsuste eelnõude või seisukohtade väljatöötamiseks, on Eesti Advokatuur vastanud teiste riikide advokatuuride päringutele Eesti seadusandluse ja regulatsioonide kohta. Samuti on Eesti Advokatuur teinud teistele riikidele järelepärimisi nende riikide seadusandluse ja regulatsioonide kohta, eesmärgiga kujundada välja seisukohti Eesti seadusloomes.

Advokatuuri juhatus saab arvukalt kutseid esindajate lähetamiseks mitmesugustele välisriikides toimuvatele üritustele. Arvestades advokatuuri eelarve piiratud võimalusi, on juhatus võtnud seisukoha lähetada esindajad üksnes Eesti Advokatuuri jaoks olulist tähtsust omavatele üritustele.

Eesti Advokatuuri esindasid:

- Aseesimees Ain Alvin 30.01.2008–03.02.2008 Viinis toimunud Euroopa Advokatuuride Presidentide konverentsil ning CCBE alalise komitee istungil;
- Vandeadvokaat Jaanus Tehver 09.02.2008 Brüsselis CCBE kriminaalõiguse komitee istungil;
- Esimees Aivar Pilv, aseesimees Ain Alvin, kantsler Kristel Voltenberg ja jurist Marin Vallikivi 25.-26.04.2008 Põhja- ja Baltimaade advokatuuride kohtumisel;
- Juhatuse liige Jüri Leppik 01.-03.05.2008 Berliinis iga-aastaselt Saksa advokaatide konverentsil „The Legal Profession – on the side of freedom“;
- Jurist Marin Vallikivi 23.05.2008 Budapestis CCBE plenaaristungil;
- Kantsler Kristel Voltenberg 03.06.2008 Moskvas SRÜ ja Balti riikide advokatuuride konverents-ümarlaual;
- Jurist Marin Vallikivi 26.06.2008 Sofias CCBE alalise komitee istungil;
- Aseesimees Ain Alvin 05.09.2008 Brüsselis CCBE alalise komitee istungil;
- Kantsler Kristel Voltenberg 11.-13.09.2008 Limassolis CEEBA aastakoosolekul;
- Jurist Marin Vallikivi 24.10.2008 Brüsselis CCBE alalise komitee istungil;
- Kantsler Kristel Voltenberg 6.-8.11.2008 Roomas konverentsil „Training of lawyers in Europe“;
- Jurist Marin Vallikivi 29.11.2008 Brüsselis CCBE plenaaristungil.

29-30.08.2008 toimus Viljandis traditsiooniline Eesti ja Soome advokaatide maavõistlus tennises, mis lõppes tasavägises kohtumises külaliste kasuks 5:1. Eesti Advokatuuri esindasid vandeadvokaadid Ain Alvin, Aldo Kaljurand, Toomas Bekker, Margo Normann ja Mart Sikut.

Põhja- ja Baltimaade advokatuuride presidentuuride kohtumine

Reykjavikis toimus 25.-26.04.2008. a Põhjamaade advokatuuride presidentuuride kohtumine, kus sel aastal võtsid esmakordselt osa ka Eesti, Läti ja Leedu advokatuuride esindajad. Eesti Advokatuuri esindajatena osalesid esimees Aivar Pilv, aseesimees Ain Alvin, kantselr Kristel Voltenberg ja jurist Marin Vallikivi.

Tutvustamaks Balti riikide advokatuuride esindajatele Põhjamaade advokatuuride ülesehitust, toimimise põhimõtteid, liikmeks saamise ja täiendõppe küsimusi, iseregulatsiooni ning järelevalvet, samuti riigi õigusabi osutamise küsimusi ning saamaks ülevaadet toimuvast Balti riikides, tegid kõik osalejamaad ettekande oma riigi näitel. Eesti Advokatuuri nimel tegi ettekande advokatuuri aseesimees Ain Alvin.

CEEBA kohtumine Küprosel

CEEBA (Chief Executives of European Bar Associations) – Euroopa advokatuuride tegevjuhtide organisatsioon, mis asutati 47 aastat tagasi ja on sellest ajast aktiivselt tegutsenud, pidas oma iga-aastast koosolekut sel aastal 11.-13. septembril Limassolis, Küprosel. Eesti Advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg ühines organisatsiooniga ja osales CEEBA koosolekul.

CEEBA iga-aastastel koosolekutel arutatakse liikmesriikide advokatuure, advokatuuride tegevjuhte ning muid tegevorganeid ja nende igapäevatööd puudutavaid küsimusi ning vahetatakse informatsiooni.

Kõik riigid ja CCBE esitasid ülevaate aasta jooksul toimunud tähtsamate arengute kohta. Lisaks arutati tulevikuvisioone – mis on järgmise dekaadi tähtsaimad ülesanded, millised strateegiad on võimalikud? Samuti arutati rahapesu 3. direktiiviga seotud küsimusi.

SRÜ ja Balti riikide advokatuuride konverents-ümarlaud

Eesti advokatuuri esindajana osales ümarlaual kantsler Kristel Voltenberg. Ümarlaual, mille korraldajaks oli Vene Föderatsiooni Advokaatide Föderaalne Palat ning mis toimus palati asukohas Moskvas, osalesid peale korraldajamaa esindajate advokatuuride esindajad Ukrainast, Valgevenest, Kasahstanist, Kirgiisiast, Usbekistanist ning Eestist, Lätist ja Leedust.

Ümarlaual olid arutusel järgmised teemad:
- advokatuuri roll inimõiguste kaitset tagava seadusandluse harmoniseerimisel;
- advokaatide piiriülese teenuse osutamisega kaasnevad probleemid.

Kõikide osalejariikide esindajad esinesid 10-minutliste ettekannetega ühel ülalnimetatud teemadest. Lühikese sõnavõtuga esines ka Vene Riigiduuma konstitutsioonilise seadusandluse ja riikliku ehituse komitee esindaja.

Osalejad kinnitasid ühist arusaamist sellest, et advokatuuril on ühiskonnas täita eriline roll ning advokaadikutse kui vaba ja sõltumatu kutse olemasolu on oluline vahend inimõiguste kaitsmiseks sõltumata riigivõimust vm ühiskonna huvigruppidest. Osalejad tõdesid kahetsusega, et advokatuuri poolt seadusloome protsessis osalemisel esitatavad arvamused jäävad pahatihti arvestamata, samuti antakse arvamuste andmiseks väga lühikesed tähtajad, milliste jooksul ei ole võimalik teha põhjalikku analüüsi ega esitada oma seisukohti laiapõhiselt ning veenvalt.

Oluliste küsimustena tõusetusid ka advokaatide kvalifikatsiooninõudeid puudutavad teemad, sh viimasest tulenevad probleemid kutsekvalifikatsiooni vastastikusel tunnustamisel.

Balti riikide esindajad tõdesid, et paljud vene ja teiste endiste NL liiduvabariikide advokatuuride ees täna seisvad probleemid leidsid oma loogilise lahenduse Euroopa Liiduga liitumisprotsessi ja sellele eelnenud harmoniseerimisprotsesside tulemusena. Nii ei ole meie jaoks tänasel päeval näiteks küsimuseks advokaatide eetika- ja käitumisnormide väljatöötamise ja seadustamise vajadus (reguleeritud lisaks kohalikele seadustele ka Euroopa advokaatide eetikakoodeksiga, mille põhimõtted on inkorporeeritud ka suuremal või vähemal määral siseriiklikesse aktidesse), jne. Samas on läbi infovahetuse alati midagi õppida.