2007

Välissuhtlus 2007

Eesti Advokatuur CCBE täisliikmena

Eesti Advokatuur on CCBE täisliige. Advokatuuri esindajad on jätkuvalt aktiivselt osalenud CCBE tegevuses. Advokatuur on koos teiste Euroopa riikide advokatuuride ja õigusliitudega rõhutanud advokaadi kutse alusprintsiipide säilitamise ja tugevdamise vajadust, osalenud deklaratsioonide väljatöötamisel pöördumiste korral Euroopa Parlamendi, Komisjoni või muude institutsioonide poole, väljendanud oma seisukohti piiriülese advokaaditegevuse korraldamisel, samuti toetanud administratsiooni surve alla jäänud kolleege Poolas.

CCBE täisliikmena on Eesti Advokatuur osalenud CCBE plenaaristungitel, alalise komitee ja töögruppide istungitel. Kui plenaaristungitest osavõtt on Advokatuuri huvides nõutav ja vajalik, siis alalise komitee ja töögruppide koosolekutel on advokatuuri esindajad osalenud valikuliselt lähtudes päevakorras olevate küsimuste olulisusest. Advokatuur on kasutanud praktikat, kus küsimused arutatakse läbi Soome kolleegidega ja Soome advokatuur on esindanud volituse alusel ka Eesti seisukohti. Lisaks arvukatele CCBE päringutele ja küsimustikele, mis on suunatud CCBE tegevuses vajalike otsuste eelnõude või seisukohtade väljatöötamiseks, on Eesti Advokatuur vastanud teiste riikide advokatuuride päringutele Eesti seadusandluse ja regulatsioonide kohta. Samuti on Eesti Advokatuur teinud teistele riikidele järelepärimisi nende riikide seadusandluse ja regulatsioonide kohta, eesmärgiga kujundada välja seisukohti Eesti seadusloomes.

Advokatuuri esindajate koosseis CCBE komiteedes ja töögruppides aruandeperioodil ei muutunud. CCBE Eesti delegatsiooni juht oli endiselt aseesimees Ain Alvin.

30.10.2007.a otsustas juhatus nimetada Eesti Advokatuuri CCBE Information Officer`iks advokatuuri jurist Marin Vallikivi. Enne täitis CCBE Information Officer’i ülesandeid juhatuse liige Marti Hääl. Senini oli kirjavahetus CCBE-ga dubleeriv: e-kirju CCBE-st saadeti nii aseesimehele, Information Officer’ile, kantslerile kui ka juristile, mistõttu asjaajamine ja vastuste koostamine oli ebaselge. Vastuste sisulise koostamise korraldasid reeglina jurist ja aseesimees. Dubleeriva töö vältimiseks otsustati, et CCBE-ga suhtlemist koordineerib endiselt aseesimees, kuid kantseleist tegeleb CCBE-ga ainult jurist, kellele määrati ka Information Officer’i ülesanded.

Välislähetused

Advokatuuri juhatus saab arvukalt kutseid esindajate lähetamiseks mitmesugustele välisriikides toimuvatele üritustele. Arvestades advokatuuri eelarve piiratud võimalusi, on juhatus võtnud seisukoha lähetada esindajad üksnes Eesti Advokatuuri jaoks olulist tähtsust omavatele üritustele.

Eesti Advokatuuri esindasid:
- Vandeadvokaat Jaanus Tehver osales 24.01.2007.a Brüsselis konverentsil ”Kriminaalmenetlusõigus Euroopa Liidus”;
- Esimees Aivar Pilv ja aseesimees Ain Alvin 14.-18.02.2007.a Viinis Euroopa Advokatuuride Presidentide konverentsil ning aseesimees Ain Alvin CCBE alalise komitee istungil;
- Jurist Marin Vallikivi 03.-05.05.2007.a Viinis IV Euroopa Juristide Foorumil;
- Aseesimees Ain Alvin 11.-13.05.07.a CCBE plenaaristungil Edinburghis;
- Juhatuse liige Marti Hääl Soome Advokatuuri aastakoosolekul 08.06.2007.a Helsingis;
- Juhatuse liige Andrus Lillo Berlin International Lawyers` Days 2007 konverentsil „Pro bono work”, 01.-03.11.2007.a Berliinis;
- Vandeadvokaat Leon Glikman 06.-07.09.2007.a Varssavis toimunud CCBE ümarlauas, kus arutati õigusriigi kaitset Poolas ja CCBE Standing Committee istungist;
- Aseesimees Ain Alvin 23.-24.11.2007.a CCBE plenaaristungil Brügges.

Traditsiooniline Eesti ja Soome advokaatide maavõistlus tennises

02-03.03.2007.a toimus Helsingis traditsiooniline Eesti ja Soome advokaatide maavõistlus tennises, mille võitis tänu koduseinte toetusele Soome Advokatuur.

Eesti Advokatuuri ja Saksamaa Liitvabariigi Advokatuuri ühiskonverents

25.05.2007. a toimus Eesti Advokatuuri ja Saksamaa Liitvabariigi Advokatuuri ühiskonverents „Piiriülene õiguse kohaldamine Euroopa Liidus praktiliste kaasuste näitel”. Konverentsil tegid ettekanded Dr. Bernd Reinmüller (UIA esimene asepresident, rahvusvahelise tsiviilprotsessiõiguse õppejõud Kölni Ülikoolis, Advokaadibüroo Buse Heberer Fromm, Frankfurt am Main), Prof. Dr. Burghard Piltz (UIA presidendi nõunik, Bielefeldi Ülikooli auprofessor rahvusvahelise õiguse valdkonnas, Advokaadibüroo Brandi, Dröge, Piltz, Heuer & Gronemeyer, Gütersloh büroo), Dr Martin Käerdi (Advokaadibüroo Raidla & Partnerid) ning Karin Rammo (Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik).

Juhatuse hinnangul oli konverents edukas ja hästi ettevalmistatud. Konverentsil osales ca 100 osavõtjat, sh ka väljas poolt Eesti Advokatuuri. Konverentsil osalesid Saksamaa Liitvabariigi Advokatuuri esimees Dr Bernhard Dombek ja direktor Dr Wolfgang Eichele, samuti Stuttgarti Advokatuuri esimees Frank E. R. Diem. Stuttgarti Advokatuur on Saksamaa Liitvabariigi Advokatuuris määratud patroneerima Eesti Advokatuuri.

Kohtumine Soome Advokatuuri peasekretäriga

06.11.2007.a toimus Eesti Advokatuuri kantseleis kohtumine Soome Advokatuuri peasekretär Markku Ylöneniga, kus osalesid Eesti Advokatuuri aseesimees Ain Alvin, juhatuse liige Ants Mailend, kantsler Kristel Voltenberg ja jurist Marin Vallikivi.

Markku Ylönen tegi lühiülevaate senisest Põhjamaade, so Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Islandi advokatuuride koostööst rõhutades väikeste assotsiatsioonide ja veel väiksemate, nagu on Balti riikide advokatuurid, koostöö vajalikkust, sh CCBE-s. Eesmärgiks oleks kujundada Euroopa põhjaregiooni advokaatide ühised seisukohad, mis oleksid oluliselt lihtsamad kaitsta suurfoorumitel. Järgmine Nordic Presidential Meeting on kavandatud pidada Islandil 2008 kevadel.

Markku Ylönen väljendas heameelt Eesti positiivse suhtumise üle enda võimaliku kaasamise osas Põhjamaade advokatuuride koostöös, nentides samas, et teiste Balti riikide reaktsioon on olnud loodetust leigem.