Tarbijavaidlused

Tarbijavaidluste lahendamine

Advokatuuri aukohus lahendab lepitusmenetluse korras advokaadibüroo ning tarbija vahel sõlmitud kliendilepingust tulenevaid vaidlusi. Lepitusmenetluse alused ja täpsem kord on kehtestatud tarbijavaidluste lahendamise korras, mis on kinnitatud advokatuuri juhatuse 17.10.2017. a otsusega. Tarbijavaidluste lahendamise kord on leitav siit.

Aukohus kui vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus on tunnustatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt 29.01.2018.

Advokatuuri aukohus on sõltumatu ja erapooletu üksus, mis tegutseb advokatuuri juures ning lahendab vaidlusi sõltumatult, lähtudes seadusest ja muudest õigusaktidest.

Vaidluse lahendamine aukohtus on tarbijale ja ettevõtjale tasuta. Poolte menetluses osalemisega seotud kulud, nagu sõidu-, posti-, side-, majutus- ja muud sellesarnased kulud, ning vajaduse korral tõlgi-, tunnistaja- ja erialaspetsialistikulud kannavad vaidlevad pooled ise.

Vaidluse lahendamise tulemused teeb aukohus lepitusosalistele kättesaadavaks 90 päeva jooksul arvates tarbijalt vaidluse lahendamiseks vajaliku täieliku teabe laekumisest aukohtule. Aukohus võib vaidluste lahendamise tähtaega pikendada, teavitades sellest lepitusosalisi.

Vaidluse lahendamiseks või pöörduda otse kohtusse või otsustada aukohtu kasuks. Kui pooled pole aukohtu otsusega nõus, võib pöörduda sama vaidluse läbivaatamiseks maakohtusse.

Aukohtu otsus tarbijavaidluste asjas pole pooltele täitmiseks kohustuslik. Aukohus lahendab vaidlusi soovituslikku lahendust sisaldava ettepanekuga ning tarbijal on igal ajal võimalik teatada soovist loobuda vaidluse kohtuvälisest lahendamisest.

 

Aukohtu koosseis

Aukohus arutab lepitusmenetluse korras advokaadibüroo ning tarbija vahel sõlmitud kliendilepingust tulenevate vaidluste lahendamist kolmeliikmelises kooseisus, kuhu kuuluvad advokatuuri üldkogu valitud vandeadvokaat, kohtunike täiskogu valitud kohtunik ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu määratud õigusteadlane. Aukohtu kohtukoosseisu, sealhulgas kohtu eesistuja asja arutamiseks määrab aukohtu esimees käskkirjaga.

Aukohus on 7 liikmeline, kuhu kuulub neli advokatuuri üldkogu valitud vandeadvokaati, kaks kohtunike täiskogu valitud kohtunikku ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu määratud õigusteadlane. Aukohtu liikmed on:

Andres Aavik (aukohtu esimees) – vandeadvokaat alates 20.02.1992.

Liina Linsi- vandeadvokaat alates 20.02.1992.

Küllike Namm- vandeadvokaat alates 25.05.1999.

Tõnis Tamme- vandeadvokaat alates 06.06.2000.

Raul Narits (õigusteadlane)- Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, võrdleva õigusteaduse professor.

Gaida Kivinurm (kohtunik)- Tallinna Ringkonnakohtu kohtumaja tsiviilkolleegiumi kohtunik.

Imbi Sidok-Toomsalu (kohtunik)- Tallinna Ringkonnakohtu kohtumaja tsiviilkolleegiumi kohtunik.

Asendusliikmed:

Leon Glikman- vandeadvokaat alates 04.08.1992.

Merike Varusk (kohtunik)- Harju Maakohtu kohtunik.

Marko Tiiman- vandeadvokaat alates 20.11.2001.

Priit Manavald- vandeadvokaat alates 29.03.1994.

Aukohtu advokaatidest liikmed valiti advokatuuri üldkogul 03.03.2017 neljaks aastaks. Aukohtu kohtunikest liikmed valiti kohtunike XVI korralisel täiskogul 10.02.2017 neljaks aastaks. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu otsustas 27.01.2017 määrata oma esindaja neljaks aastaks.

Advokaadi haridusnõuete osas sätestab advokatuuriseaduse § 23 lõige 1 punkt 3, et advokatuuri liikmeks võib võtta isiku kes vastab kohtunikule esitatavatele haridusnõuetele vastavalt kohtute seaduse § 47 lõike 1 punktile 1 või kelle välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni on tunnustatud vastavalt advokatuuriseaduseseaduse §-le 65. Kohtute seaduse § 47 lõige 1 punkt 1 sätestab, et  kohtunikuks võib nimetada Eesti Vabariigi kodaniku, kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni.

 

Esita avaldus aukohtule

Avalduse tarbijavaidluse lahendamiseks saab esitada tarbija, kui advokaadibüroo on keeldunud tarbija nõuet rahuldamast või tarbija ei ole nõus advokaadibüroo pakutud lahendusega, kuid tarbija leiab, et kokkulepe poolte vahel on võimalik.

Avalduse võib esitada paberkandjal või elektrooniliselt ning avaldus peab olema allkirjastatud (digitaalselt või omakäeliselt).

Avalduses tuleb esitada kogu nõutud informatsioon ja juurde lisada koopiad kõigist vaidlust puudutavatest ja nõuet tõendavatest dokumentidest, sh kliendileping, kogu vaidlusega seotud kirjavahetus, muud vaidlusega seotud dokumendid. 

Aukohtus lahendatakse vaidlusi üldjuhul kirjalikus menetluses, mis tähendab, et aukohus lahendab asja esitatud dokumentide alusel. Kui pooled soovivad siiski oma asja suulist arutamist istungil, tuleb avalduses sellest selgelt teada anda.

Aukohus võib keelduda avalduse menetlusse võtmisest kui:

1) tarbija ei ole eelnevalt vaidlusküsimuse lahendamiseks pöördunud asjaomase advokaadibüroo/advokaadi poole;

2) avalduse põhjal on selge, et tegemist on nõudega, mis ei tulene pooltevahelisest lepingust või on pahatahtlik;

3) vaidlust menetleb või on eelnevalt menetlenud ja teinud otsuse teine tunnustatud vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus, vahekohus või kohus;

4) esitatud tõendite alusel on võimalik asuda seisukohale, et nõue ei ole põhjendatud;

5) avalduses toodud asjaolude põhjal on võimalik asuda seisukohale, et vaidlus ei sobi olemuslikult lepitusmenetluseks;

6) tarbija kaebusega advokaadibüroo/advokaadi poole pöördumisest on möödunud rohkem kui 12 kuud või nõue on aegunud;

7) advokaadibüroo suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus.

Kaebuste lahendamine aukohtus on tasuta.

Menetluses osalemiseks ei pea pooled kasutama õigusalaste eriteadmistega esindajat, kuid neil on õigus soovi korral õigus saada sõltumatult isikult nõu või olla esindatud või abistatud selle isiku poolt menetluse kõikides etappides.

Aukohtu töökeeleks on eesti keel ning avaldus tuleb esitada eesti keeles.

Avaldus Eesti Advokatuuri aukohtule lepitusmenetluse algatamiseks tarbijaga sõlmitud kliendilepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks on leitav siit.

 

Lepitusmenetluse lõpetamine

Aukohus lõpetab lepitusmenetluse kui:

1) selgub, et kokkuleppe saavutamine lepitusosaliste vahel ei ole tõenäoline või kokkulepet ei ole õnnestunud saavutada;

2) kui kõiki asjaolusid arvesse võttes ja lepitusosaliste huve kaaludes ei ole põhjendatud, et aukohus jätkaks lepitusmenetlust;

3) kui ilmnevad asjaolud, mille alusel oleks aukohtul õigus keelduda avalduse menetlusse võtmisest (tarbijavaidluste lahendamise korra § 4 lõige 1).

 

Kokkuleppe täitmine

Kokkuleppe saavutamise korral formuleerib aukohus lepitusosaliste kirjaliku kokkuleppe, mille allkirjastavad lepitusmenetluse pooled ja aukohtu esindaja.

Vastavalt tarbijavaidluste lahendamise korra §-le 10 tuleb kokkulepe täita kokkuleppes sätestatud viisil ja tähtajaks. Kui pooled ei täida kokkulepet vabatahtlikult kokkuleppes sätestatud viisil ja tähtaja jooksul, võib pool pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse. Kokkulepe ei ole täitedokumendiks.

 

Aukohtu otsused

Hetkel ei ole ühtegi otsust tehtud.

 

Aastaaruanded

2019. aastal esitati Eesti Advokatuuri aukohtule üks lepitusavaldus. Lepitusmenetlus lõppes pooltevahelise kokkuleppega.

2018. aastal ei esitatud ühtegi avaldust tarbijavaidluse kohtuväliseks lahendamiseks. 

 

Vaidlusi kohtuväliselt lahendavate tunnustatud üksuste konsolideeritud nimekiri

Vaidlusi kohtuväliselt lahendavate tunnustatud üksuste konsolideeritud nimekiri on leitav siit: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

 

Kontakt
Advokatuuri aukohus
Rävala pst 3, 10143, Tallinn
Tel 662 0665
Faks 662 0677
advokatuur@advokatuur.ee