Organid

Advokatuuri organid on üldkogu, esimees, juhatus, revisjonikomisjon, aukohus ja kutsesobivuskomisjon.

Üldkogu

Üldkogu on advokatuuri kõrgeim organ. Üldkogusse kuuluvad kõik advokatuuri liikmed. Hääleõiguslikud on vandeadvokaadid ja vandeadvokaadi vanemabid.
Korralise üldkogu kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas.
Üldkogu otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel, kui üldkogu ei otsusta teisiti.

Esimees

Esimees esindab advokatuuri kõigis õigustoimingutes ning korraldab juhatuse tööd ja juhatab juhatuse istungeid. Esimees valitakse vandeadvokaatide seast kolmeks aastaks.

Esimees – Hannes Vallikivi

Juhatus

Juhatus on advokatuuri alaliselt tegutsev juhtorgan. Juhatuses on vähemalt seitse liiget. Juhatus valitakse vandeadvokaatide seast kolmeks aastaks.

Liikmed:
Indrek Sirk
Imbi Jürgen
Jaanus Tehver
Karina Lõhmus-Ein
Katrin Orav
Maivi Ots
Madis Päts
Toomas Vaher

 

Juhatuse liikmete tegevusvaldkonnad
 

Esimees Hannes Vallikivi

 • tööülesanded tulenevalt Eesti Advokatuuri kodukorra § 37 sätestatust;
 • koostöö õiguskaitseasutustega; 
 • koostöö seadusandliku võimuga; 
 • koostöö teiste õiguselukutsete organisatsioonidega; 
 • advokatuuri mainekujunduse koordineerimine; 
 • kohtute haldamise nõukoja liige. 
 

Aseesimees Jaanus Tehver

 • tööülesanded tulenevalt Eesti Advokatuuri kodukorra § 38 sätestatust;
 • riigi õigusabi rahastamise ja korraldusega seonduvad küsimused; 
 • välissuhtluse korraldamine ja selles osalemine, CCBE delegatsiooni juht; 
 • karistusõiguse ja kriminaalmenetlusega seotud küsimused; 
 • IT-lahendused. 
   

Juhatuse liige Imbi Jürgen

 • täiendõppega seotud küsimused ja koostöö kutsesobivuskomisjoniga;
 • kohtunike koolitusnõukogu vaatlejaliige; 
 • advokatuuri strateegia ja uue arengukavaga seotud küsimused. 
   

Juhatuse liige Karina Lõhmus-Ein

 • koostöö väljaspool Tallinna tegutsevate advokaatidega;
 • koostöö akadeemiliste ringkondadega;
 • ühisüritused. 
 

Juhatuse liige Katrin Orav

 • koostöö advokatuuri noorte liikmetega;
 • välissuhtluse korraldamine ja selles osalemine;
 • advokatuuri ühiskondlike projektide koordineerimine;
 • suhtlemine ühiskondlike organisatsioonidega;
 • ühisüritused. 
   

Juhatuse liige Maivi Ots

 • advokatuuri majandustegevuse ja eelarvega seotud küsimused;
 • kantselei töökorralduse, protseduuride ja juhenditega seonduvad küsimused;
 • era- ja äriõigusega seotud küsimused.
 

Juhatuse liige Madis Päts

 • advokatuuri strateegia ja uue arengukavaga seotud küsimused; 
 • koostöö valdkonnapõhiste komisjonidega; 
 • koostöö advokatuuri staažikate liikmete ja emeriitadvokaatidega; 
 • välissuhtluse korraldamine ja selles osalemine; 
 • ühisüritused. 
   

Juhatuse liige Indrek Sirk

 • koostöö aukohtuga, juhatuse järelevalve;
 • inimõiguste ning advokaatide ja klientide õigustega seotud küsimused kohtumenetluses;
 • kohtukorralduse üldised küsimused; 
 • karistusõiguse ja kriminaalmenetlusega seotud küsimused.
 

Juhatuse liige Toomas Vaher

 • advokatuuri strateegia ja uue arengukavaga seotud küsimused; 
 • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud küsimused, rahapesu tõkestamise nõukoja liige; 
 • koostöö eetika- ja metoodikakomisjoniga;
 • haldusõiguse ja halduskohtumenetlusega seotud küsimused. 

 

Asendusliige:
Kirsti Pent

Juhatusega seotud küsimused: Leen Eenpalu, Anu Kaup

 

Kutsesobivuskomisjon

Advokatuuri kutsesobivuskomisjon moodustatakse üheteistkümneliikmelisena viieks aastaks. Kutsesobivuskomisjon eksamineerib advokatuuri astuda soovijaid ja advokaadikutse taotlejaid, viib läbi sobivustesti välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni kohta ning annab juhatuse ülesandel hinnangu advokaadi kutsesobivusele.
Kutsesobivuskomisjoni kuuluvad kuus vandeadvokaati, kaks kohtunikku, õigusteadlane, riigiprokurör ja justiitsministri määratud Justiisministeeriumi esindaja.

Liikmed:
Urmas Ustav - esimees
Alice Salumets
Aadu Luberg
Indrek Leppik
Kadri Michelson
Kristiina Lee
Toomas Tamme
Toomas Taube
Iko Nõmm (kohtunik)
Meeli Kaur (kohtunik)
Gunnar Vaikmaa (Justiitsministeeriumi esindaja)
Andres Vutt (õigusteadlane)
Laura Feldmanis (riigiprokurör)

Asendusliikmed:
Britta Oltjer
Kalev Saare
Ksenia Kravtšenko
Tanel Mällas
Triinu Hiob
Urmas Reinola (kohtunik)
Velmar Brett (kohtunik)
Alar Must (Justiitsministeeriumi esindaja)
Ülle Madise (õigusteadlane)

Kutsesobivuskomisjoniga seotud küsimused: Ivika Viil


Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon kontrollib advokatuuri majandustegevust ning esimehe, juhatuse ja kantsleri asjaajamist. Revisjonikomisjon valitakse vandeadvokaatide seast vähemalt kolmeliikmelisena neljaks aastaks.

Liikmed:
Alla Jakobson
Ene Ahas
Enno Heringson

Asendusliikmed:
Sirje Must

Revisjonikomisjoniga seotud küsimused: Sirje Martin


Aukohus

Aukohus arutab advokaatide distsiplinaarsüüteoasju ja muid seadusega aukohtu pädevusse antud asju. Aukohus moodustatakse seitsmeliikmelisena neljaks aastaks.
Aukohtusse kuulub neli advokatuuri üldkogu valitud vandeadvokaati, kaks kohtunike täiskogu valitud kohtunikku ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu määratud õigusteadlane.

Liikmed:
Andres Aavik - esimees
Liina Linsi
Küllike Namm
Tõnis Tamme
Raul Narits (õigusteadlane)
Gaida Kivinurm (kohtunik)
Imbi Sidok-Toomsalu (kohtunik)

Asendusliikmed:
Leon Glikman
Merike Varusk (kohtunik)
Marko Tiiman
Priit Manavald

Aukohtuga seotud küsimused: Jane Rõuk


Kantsler

Juhatus nimetab viieks aastaks ametisse kantsleri, kellega esimees sõlmib advokatuuri nimel töölepingu. Kantsler korraldab advokatuuri asjaajamist, juhib advokatuuri kantselei tööd, edastab advokatuuri organite teateid ja otsuseid, korraldab seaduses ja kodukorras ette nähtud ning üldist tähtsust omavate advokatuuri organite otsuste avaldamise "Ametlikes Teadaannetes", osaleb juhatuse istungil hääleõiguseta, kirjutab advokatuuri eest ja nimel alla dokumentidele ja kirjadele, täidab muid juhatuse poolt antud või kodukorras sätestatud ülesandeid.

Kantsler - Leen Eenpalu