Organid

Advokatuuri organid on üldkogu, esimees, juhatus, revisjonikomisjon, aukohus ja kutsesobivuskomisjon.

Üldkogu

Üldkogu on advokatuuri kõrgeim organ. Üldkogusse kuuluvad kõik advokatuuri liikmed. Hääleõiguslikud on vandeadvokaadid ja vandeadvokaadi vanemabid.
Korralise üldkogu kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas.
Üldkogu otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel, kui üldkogu ei otsusta teisiti.

Esimees

Esimees esindab advokatuuri kõigis õigustoimingutes ning korraldab juhatuse tööd ja juhatab juhatuse istungeid. Esimees valitakse vandeadvokaatide seast kolmeks aastaks.

Esimees – Jaanus Tehver

Juhatus

Juhatus on advokatuuri alaliselt tegutsev juhtorgan. Juhatuses on vähemalt seitse liiget. Juhatus valitakse vandeadvokaatide seast kolmeks aastaks.

Liikmed:
Indrek Sirk
Imbi Jürgen
Kadri Kallas
Karina Lõhmus-Ein
Katrin Orav
Peeter Kutman
Piret Jesse
Toomas Vaher

 

Juhatuse liikmed:
 

Esimees Jaanus Tehver

 • tööülesanded tulenevalt Eesti Advokatuuri kodukorra §-st 37;
 • koostöö riigiorganitega;
 • riigi õigusabi rahastamise ja korraldamise küsimused;
 • karistusõiguse ja kriminaalmenetluse küsimused;
 • välissuhtlus;
 • kohtute haldamise nõukoja liige.
   

Aseesimees Imbi Jürgen

 • tööülesanded tulenevalt Eesti Advokatuuri kodukorra §-st 38;
 • täiendusõppe küsimused ja koostöö kutsesobivuskomisjoniga;
 • kohtunike koolitusnõukogu vaatlejaliige.

 

Juhatuse liige Indrek Sirk

 • koostöö aukohtuga;
 • juhatuse järelevalvetegevus;
 • süüteomenetlusõiguse küsimused.

 

Juhatuse liige Kadri Kallas

 • kantselei töökorralduse küsimused;
 • välissuhtlus, sh CCBE delegatsiooni juht üheks aastaks;
 • täiendõppe küsimused;
 • IT-lahendused;
 • eraõiguse küsimused;
 • ühisüritused.

 

Juhatuse liige Karina Lõhmus-Ein

 • koostöö teiste õiguskutsete esindusorganisatsioonidega;
 • liikmete, eelkõige väljaspool Tallinna tegutsevate, sidustamine;
 • koostöö akadeemilise ringkonnaga;
 • perekonnaõiguse küsimused;
 • ühisüritused.

 

Juhatuse liige Katrin Orav

 • advokatuuri majandustegevuse ja eelarvega seotud küsimused;
 • koostöö ühiskondlike organisatsioonidega;
 • koostöö Eesti Noorte Advokaatide Ühinguga;
 • välissuhtlus;
 • ühisüritused.
   

Juhatuse liige Peeter Kutman

 • alustavate advokaatide juhendamisküsimused/mentorlus;
 • koostöö emeriitadvokaatidega;
 • advokatuuri ja advokaadibüroode koostöö;
 • äriõiguse küsimused.
   

Juhatuse liige Piret Jesse

 • advokatuuri PR-tegevus;
 • õigusteenuse kvaliteedi küsimused;
 • täiendõppe küsimused;
 • alustavate advokaatide juhendamisküsimused/mentorlus;
 • ühisüritused.
   

Juhatuse liige Toomas Vaher

 • koostöö riigiorganitega;
 • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud küsimused, rahapesu tõkestamise nõukoja liige;
 • menetlusõiguse küsimused.

 

Asendusliige:
Anet Jaks

Juhatusega seotud küsimused: Leen Eenpalu, Kerli Elbrecht

 

Kutsesobivuskomisjon

Advokatuuri kutsesobivuskomisjon moodustatakse üheteistkümneliikmelisena viieks aastaks. Kutsesobivuskomisjon eksamineerib advokatuuri astuda soovijaid ja advokaadikutse taotlejaid, viib läbi sobivustesti välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni kohta ning annab juhatuse ülesandel hinnangu advokaadi kutsesobivusele.
Kutsesobivuskomisjoni kuuluvad kuus vandeadvokaati, kaks kohtunikku, õigusteadlane, riigiprokurör ja justiitsministri määratud Justiisministeeriumi esindaja.

Liikmed:
Urmas Ustav - esimees
Alice Salumets
Aadu Luberg
Indrek Leppik
Kadri Michelson
Kristiina Lee
Toomas Tamme
Toomas Taube
Tristan Ploom (kohtunik)
Liina Naaber-Kivisoo (kohtunik)
Andres Vutt (õigusteadlane)
Taavi Pern (juhtiv riigiprokurör)

Asendusliikmed:
Britta Oltjer
Ksenia Kravtšenko
Tanel Mällas
Triinu Hiob
Karli Kütt
Ulvi Loonurm (kohtunik)
Marget Henriksen (kohtunik)
Kati Reitsak (riigiprokurör)
Jaan Ginter (õigusteadlane)
 

Kutsesobivuskomisjoniga seotud küsimused: Ivika Viil


Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon kontrollib advokatuuri majandustegevust ning esimehe, juhatuse ja kantsleri asjaajamist. Revisjonikomisjon valitakse vandeadvokaatide seast vähemalt kolmeliikmelisena neljaks aastaks.

Liikmed:
Alla Jakobson
Ene Ahas
Enno Heringson

Asendusliikmed:
Sirje Must

Revisjonikomisjoniga seotud küsimused: Sirje Martin


Aukohus

Aukohus arutab advokaatide distsiplinaarsüüteoasju ja muid seadusega aukohtu pädevusse antud asju. Aukohus moodustatakse seitsmeliikmelisena neljaks aastaks.
Aukohtusse kuulub neli advokatuuri üldkogu valitud vandeadvokaati, kaks kohtunike täiskogu valitud kohtunikku ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu määratud õigusteadlane.

Liikmed:
Andres Aavik - esimees
Liina Linsi
Küllike Namm
Tõnis Tamme
Raul Narits (õigusteadlane)
Gaida Kivinurm (kohtunik)
Imbi Sidok-Toomsalu (kohtunik)

Asendusliikmed:
Leon Glikman
Merike Varusk (kohtunik)
Marko Tiiman
Priit Manavald

Aukohtuga seotud küsimused: Jane Rõuk


Kantsler

Juhatus nimetab viieks aastaks ametisse kantsleri, kellega esimees sõlmib advokatuuri nimel töölepingu. Kantsler korraldab advokatuuri asjaajamist, juhib advokatuuri kantselei tööd, edastab advokatuuri organite teateid ja otsuseid, korraldab seaduses ja kodukorras ette nähtud ning üldist tähtsust omavate advokatuuri organite otsuste avaldamise "Ametlikes Teadaannetes", osaleb juhatuse istungil hääleõiguseta, kirjutab advokatuuri eest ja nimel alla dokumentidele ja kirjadele, täidab muid juhatuse poolt antud või kodukorras sätestatud ülesandeid.

Kantsler - Leen Eenpalu